Menu

Alexander Van Acker

Terug naar Onderwerp >

Alexander Van AckerTerug naar Onderwerp >

Alles in vraag durven stellen

 

 

 

 

Anders gemengd

Het bedrijf is reeds een gemengd bedrijf sinds de grootouders van Alexander het met akkerbouw en veeteelt oprichtten. In 1973 werd gestart met het kweken van bosplantsoen. Momenteel neemt deze tak jaarlijks 10-12 ha van het areaal in beslag. Op de overige percelen worden verschillende akkerbouwteelten verbouwd, nl. aardappelen, maïs, bonen en wortelen voor de industrie. Maïs, gras en groenbemesters worden gebruikt als teeltafwisseling voor de boomkwekerijproducten. Op andere percelen is geen afwisseling met boomkwekerijproducten aangezien de percelen enkel geschikt zijn voor akkerbouwteelten. De vleesveetak wordt intussen sterk afgebouwd en zou op termijn tot nul herleid worden. Na zijn studies tuinbouw en landbouwmechanisatie kwam Alexander fulltime in het bedrijf. Toen is ook zijn interesse in wijnbouw gegroeid.

 

Wijnbouwplantgoed als nichetak

Na zijn tuinbouwstudies startte Alexander een tweejarige opleiding wijnbouw. Ondanks de zeer grote interesse is het niet de ambitie om zelf wijn te verbouwen op professioneel niveau. Daar hebben zijn gronden niet de geschikte helling en bodem voor en het bleek ook moeilijk combineerbaar met de boomkwekerijactiviteit. Door met vele mensen in contact te komen groeide wel het idee om te starten met het produceren van plantgoed voor wijnbouwers. Hij heeft hiervoor het belangrijkste materiaal ter beschikking en ook de kennis in huis om plantgoed te kweken. Alexander voelt dat er vraag is naar dat specifieke plantgoed en daar wil hij heel graag op inspelen. Toch is hij voorzichtig want de markt is zeer moeilijk in te schatten. Het telen van bosplantsoen blijft dus zeker de hoofdzaak voor boomkwekerij Van Acker. Ook wil hij verder inzetten op akkerbouw om de gronden die niet geschikt zijn voor boomkwekerij te blijven benutten en grotere machines voor bijvoorbeeld grondbewerkingen op grotere oppervlakten te kunnen gebruiken.

 

Precisietechnieken voor efficiënter telen

Naar de toekomst toe wil Alexander graag efficiënter gaan kweken. Anders gezegd wil hij met minder input dezelfde of betere resultaten boeken. Waar hebben we dat nog gehoord? Onder de noemer precisielandbouw heeft Alexander momenteel een weerstation met bladnatsensor aangekocht. Daarmee kan hij de temperatuur, luchtvochtigheid, regen en windsnelheden meten om zo op te volgen wanneer het risico op schimmelaantastingen het grootste is en welk moment ideaal is voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de druivenplanten kan hij hiermee valse & echte meeldauw gerichter en preventief gaan bestrijden; voor het bosplantsoen voornamelijk witziekte. Verder worden zijn planten op gps aangeplant waardoor bij het uitrijden van de machine de trekker autonoom kan rijden. Op het moment van rooien wordt op die manier een chauffeur uitgespaard. Aangezien de zandgronden waarop hij teelt snel verzuren, zou hij graag ook een bodemscan laten uitvoeren en op basis daarvan zijn bekalking verfijnen. Jammer genoeg komt het bedrijf dat de bodemscan uitvoert niet langs aangezien zijn percelen te versnipperd zijn. Voor het gebruik van drones ziet Alexander niet snel een toepassing op zijn bedrijf.

 

Aandacht voor bodem en water

Naast efficiënter werken aan de hand van precisietechnieken is er ook heel veel aandacht voor de bodem. Dankzij een spitfrees kan de bodem efficiënter bewerkt worden. Alexander experimenteert ook met niet-kerende grondbewerking. Daarmee wil hij de bodemkwaliteit versterken en een homogenere bodem met een sterkere buffer tegen verschillende omstandigheden bekomen. In dit kader wordt tegelijk zeer concreet gewerkt aan druppelirrigatie en dat voornamelijk in de meest gevoelige teelten. “De eerste ervaring van druppelirrigatie met T-tape is zeer goed. Met eenzelfde hoeveelheid water kan er een veel beter resultaat behaald worden”, zegt Alexander tevreden.

 

Uitdagingen

Ondanks dat je als kweker veel zaken zelf kan bijsturen, zijn er ook factoren die je zelf niet in de hand hebt. Een aantal daarvan bezorgen Alexander wel wat kopzorgen, zoals de toegankelijkheid van voldoende boszaden met de juiste herkomst. Ook de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen is een zeer moeilijk in te schatten factor. Om de werkuren van zijn ouders op termijn op te vangen zal het ook nodig zijn een vaste arbeidskracht aan te werven. Het vinden van de juiste persoon hiervoor is een cruciale stap voor de toekomst maar zal geen makkelijke opdracht worden.

 

Alles in vraag durven stellen

Zowel teelttechnisch als op vlak van mechanisatie vindt Alexander het zeer belangrijk om voortdurend alle handelingen op het bedrijf in vraag te durven stellen. Op die manier is het mogelijk om blijvend stappen vooruit te zetten. Naast boven aangehaalde aspecten is Alexander niet bang om zelf aan de slag te gaan voor het bouwen van aangepaste machines. Zo bouwde hij zijn eigen rijenbemester op gps die hij ook als granulaatstrooier kan inzetten voor grondontsmetting met Basamid. Ook zijn stap richting het wijnbouwplantgoed bewijst dat Alexander een echte ondernemer met een visie is die durft vooruit te kijken.