Menu

Terug naar Onderwerp >Bemestingsnormen

BemestingsnormenTerug naar Onderwerp >


Vanaf 2016 wordt het systeem ‘werkzame stikstof’ verplicht. 2015 dient als overgangsperiode om de siertelers te begeleiden en te sensibiliseren in deze overgang. De maximale stikstofbemestingsnormen blijven op hetzelfde niveau maar de fosforbemestingsnorm daalt, zoals reeds vastgelegd in het vorig MAP.

De maximale bemestingsnormen in 2015 zijn:

 

Totaal P2O5

(kg/ha)

Werkzame N

(kg/ha)

Dierlijke N

(kg/ha)

  ZandNiet-Zand 
Sierteelt55*160180170

 

Voor niet-focusbedrijven bestaat er de mogelijkheid om de N-gebruiksruimte van hun bedrijf met 10% (excl. dierlijke N) te verhogen als ze kunnen aantonen dat ze op bedrijfsniveau beduidend betere nitraatresidu’s realiseren. De fosforbemestingsnorm wordt afhankelijk van de fosforbeschikbaarheid in de bodem. De Vlaamse landbouwpercelen kunnen verdeeld worden in 4 klassen: van een lage (klasse 1) naar een hoge fosforbeschikbaarheid (klasse 4).

BodemklasseKlasse IKlasse IIKlasse IIIKlasse IV

Maximale fosforbemestingsnorm
(kg P2O5/ha) na staalname

85655545

 

Aangezien de meeste Vlaamse bodems geclassificeerd zijn als Klasse III in termen van P-beschikbaarheid, wordt de norm van 55 kg P2O5/ha aangenomen, tenzij je kan aantonen dat je perceel in klasse II of II valt (staalname op eigen kosten). Vanaf 2017 wordt de maximum norm nog verlaagd naar 45 kg P2O5 als je geen enkel analyse laat uitvoeren naar de fosforbeschikbaarheid. Tegelijk zal de Mestbank een meetcampagne  voeren om bodems van Klasse IV op te sporen.

Concreet betekent dit voor stalmest (met een samenstelling van 7,1 kg N/ton en 2,9 kg kg P2O5 /ton) volgende tonnages die mogen gevoerd worden per hectare, indien er je geen enkele analyse laat uitvoeren.

 201420152017
Fosfaatbemestingsnorm (kg P2O5/ha)655545
Stalmest (ton/ha)22,418,915,5

 

De scherpere bemestingsnormen zullen het gebruik van compost en stalmest beperken. Omdat dit contraproductief werkt voor de koolstofopbouw in de bodem, zou de mogelijkheid bestaan om op bodems van Klasse I en Klasse II slechts 50% van de P-bemesting uit compost en stalmest in de bedrijfsbalans op te nemen.

Voor gecertificeerd groen- en GFT-compost blijft de mogelijkheid om slechts 50% van de P-bemesting in de bedrijfsbalans op te nemen (onafhankelijk van de fosforbeschikbaarheid van de bodem) zoals vroeger al het geval was. Voor meerjarige teelten (o.a. boomkwekerij) moet men niet alleen de totale bemestingsnorm respecteren op bedrijfsniveau maar ook op perceelsniveau binnen een perspectief van 3 jaar. Goed wetende dat in het eerste jaar de nutriëntenopname van het plantsoen eerder beperkt is, met hoge stikstofverliezen naar het gronden oppervlaktewater tot gevolg.