Menu

Fytosanitaire regels bij export naar het VK

Terug naar Onderwerp >

Fytosanitaire regels bij export naar het VK Terug naar Onderwerp >

Talrijke vragen van leden bevestigen dat de fytosanitaire eisen één van de moeilijkste barrières zijn voor de handel naar het Verenigd Koninkrijk. Gevolg is dat een uitvoer naar het VK zeer goed moet voorbereid zijn. Hou rekening met extra formaliteiten die het exportproces kunnen vertragen. Vooral het pre-uitvoercertificaat, dat nodig is voor handel die via andere Europese lidstaten verloopt, zorgde de laatste tijd voor heel wat onduidelijkheden.

 

Geldende fytosanitaire regels voor uitvoer naar VK

Alle planten bestemd voor opplant behoren tot ‘plantaardige producten met hoge prioriteit’ die sedert 1 januari 2021 aan strengere fytosanitaire voorwaarden moeten voldoen en een fytosanitair certificaat nodig hebben voor de uitvoer. Jouw planten zullen onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV om te verifiëren of ze voldoen aan de fytosanitaire invoereisen van het VK. Deze uitvoercontrole bestaat uit een documentencontrole, een identiteitscontrole en een fysieke controle van de zending. Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV een fytosanitair certificaat afleveren.

Let wel op, het is de taak van jou als operator om zelf de eisen voor te leggen waaraan je planten moeten voldoen om ze te kunnen uitvoeren. De vereisten zijn opgenomen in de Britse wetteksten. Momenteel vraagt dit een extra inspanning van zowel de operatoren als van de FAVV-controleurs die deze eisen op hun beurt nogmaals verifiëren.

Op de website van de Britse fytodienst DEFRA is ook nog een specifieke tool beschikbaar:

 

Rechtstreekse uitvoer naar VK

In geval van uitvoer van Belgische planten, rechtstreeks van de teler of via een Belgische exporteur, wordt er voor de uitvoer een fytosanitair certificaat opgemaakt door het FAVV. Voordat het fytosanitair certificaat kan afgeleverd worden zal de zending een exportcontrole ondergaan (en onder meer ook fysiek gecontroleerd worden). Indien er ook invoereisen met betrekking tot productieplaatsen of -percelen moeten gecertificeerd worden, kan de certificerende agent van het FAVV nagaan of de nodige veldinspecties uitgevoerd werden. Let op: bepaalde veldinspecties worden niet systematisch door het FAVV uitgevoerd en dienen in het kader van de export te worden aangevraagd. Dezelfde procedure geldt bij uitvoer van Belgische planten via een Belgische exporteur. Alle mogelijkse informatie is in dat geval ter beschikking bij de diensten van het FAVV en Belgische planten kunnen bij de Belgische exporteur gekeurd worden. Het is dus belangrijk om de fytosanitaire eisen van de planten die je wenst te exporteren vooraf op te zoeken (reeds tijdens of zelfs voor het productieseizoen).

 

Uitvoer naar VK via een andere lidstaat

Wanneer planten via een andere lidstaat naar het VK verhandeld worden, is er in de meeste gevallen een bijkomende formaliteit nodig. Fytodiensten uit andere lidstaten kunnen namelijk niet zomaar een fytosanitair exportcertificaat afleveren voor Belgische planten indien de invoereisen betrekking hebben op ziektevrije productieplaatsen of -percelen of indien de planten een bepaalde behandeling moeten ondergaan.  Informatie omtrent productieplaatsen, -percelen of behandelingen dienen via een pre – uitvoercertificaat (PEC) overgemaakt te worden aan de bevoegde overheid van de andere lidstaat. Dit PEC wordt door het FAVV afgeleverd per zending, dient de zending te vergezellen en omschrijft over welke planten het gaat en aan welke nodige eisen voldaan zijn. Op basis van deze PEC, die mee gegeven wordt met een zending naar een andere lidstaat, kan er een finaal fytosanitair certificaat opgemaakt worden voor uitvoer naar het VK (of een ander derde land). Kort gezegd is een PEC een communicatiemiddel tussen de fytodiensten van lidstaten om informatie uit te wisselen over een zending planten.

Voor de volledigheid hierbij de omzendbrief van het FAVV met betrekking op het gebruik van het pre – uitvoercertificaat. Alsook het model van pre-uitvoercertificaat.

Het pre -uitvoercertificaat leidt nu reeds tot vele praktische problemen. Veelal in het geval van daghandel waar bestellingen van verschillende leveranciers, die laattijdig doorgegeven worden, klaargemaakt moeten worden voor uitvoer naar het VK. In dat geval zorgt het pre–uitvoercertificaat voor extra kosten en vertraging om de uitvoer rond te krijgen.

 

Zijn er vereenvoudigingen te verwachten?

AVBS heeft reeds via meerdere kanalen verschillende knelpunten aangekaart en volgt dit verder op. Op korte termijn verwachten we nog geen structureel beterschap. Er zijn wel reeds inspanningen geleverd om het handelsverkeer tussen Nederland en België maximaal te ontlasten van een verplicht PEC.

  • Een PEC is niet altijd nodig

Zoals hierboven vermeld is niet in alle gevallen een pre – uitvoerverklaring nodig. In het algemeen kunnen we stellen dat een pre-uitvoercertificaat nodig is indien het derde land eisen oplegt over productiegebied/ productieplaats/ productieperceel vrij van een schadelijk organisme of eventueel het toepassen van een behandeling. Het is dus informatie die de controleur op het ogenblik dat hij de exportcontrole doet niet zelf kan verifiëren (behalve wanneer het Belgische planten betreft en de informatie dus bij het FAVV aanwezig is). Op basis van de fytosanitaire eisen, kan je samen met jouw FAVV-controleur nagaan of een PEC nodig is voor jouw zending of niet.

  • Afspraken tussen Nederland, België en Denemarken

De Belgische, Nederlandse en Deense fytosanitaire diensten hebben reeds overlegd om een aantal zaken bilateraal af te stemmen. Onder hen is een gezamenlijk register opgesteld van niet-aanwezige organismen, om zo voor die organismen het PEC overbodig te maken. Voor België is voornamelijk de afstemming tussen Nederland en België van belang.

Indien het organisme niet voorkomt, hoeven bedrijven geen pre-exportcertificaat aan te bieden bij export naar het VK. Indien het organisme (lokaal) wel voorkomt , is een PEC nog steeds nodig. Deze werkwijze geldt zowel voor producten die uit Nederland via België geëxporteerd worden, als voor Belgische producten die via Nederland geëxporteerd worden.

Via volgende tabel, kan je opzoeken voor welke invoereisen al dan niet een pre-uitvoercertificaat nodig is:

 

www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/planten/_documents/20210902_20210209_eisenVKannex7a.pdf 

 

Bezorgdheden en voorstellen op Europees niveau

De moeilijkheden op het terrein over het PEC zijn ook reeds op Europees niveau aangekaart. AVBS zoekt samen met andere lidstaten naar mogelijkheden om onderlinge handel tussen lidstaten eenvoudiger te laten verlopen met het oog op uitvoer naar het VK. AVBS schuift het Europese plantenpaspoort naar voor, zodat van hieruit zoveel mogelijk van de informatie afgedekt kan worden. Bijkomend sturen we er ook op aan dat men zou bekijken in welke mate er op termijn met keuringen per perceel of voorraad kan gewerkt worden in plaats van per individuele zending, zoals dit nu loopt. Ook wordt het belang aangehaald dat de regels hierover uniform zijn voor alle lidstaten. Als laatste wordt gekeken in welke mate elektronische systemen voor het afleveren van fytosanitaire certificaten een vereenvoudiging kunnen betekenen.