Menu

Kennis verhogen over bedrijfseigen cijfers en beschikbaarheid data op sectorniveau

Terug naar Onderwerp >

Kennis verhogen over bedrijfseigen cijfers en beschikbaarheid data op sectorniveauTerug naar Onderwerp >

Cijferkennis

De rentabiliteit binnen de sierteeltsector staat de laatste jaren steeds meer onder druk. De kosten stijgen gestaag terwijl de verkoopprijs vaak niet meestijgt, gelijk blijft of zelfs daalt. Gevolg hiervan is het afnemende aantal sierteeltbedrijven in Vlaanderen en een dalend aantal nieuwe, jonge startende bedrijven. De marktgedreven verkoopprijs en de onvoorspelbaarheid van de marktvraag, in combinatie met vaak te kleine winstmarges maken het risicovol om een nieuw sierteeltbedrijf te starten.
De grootte en structuur van de sierteeltbedrijven in Vlaanderen zijn bovendien heel divers. De bedrijfsgrootte heeft een heel sterke invloed op de kostprijs gezien vaste kosten vaak niet lineair meestijgen met de beteelde oppervlakte. Ook kan binnen een sierteeltbedrijf de kostenstructuur van de producten onderling sterk variëren doordat de verschillen in productkost (bv. aankoopprijs plantgoed, verschil in potmaten), in teeltduur en -periode en in handelingen vaak groot zijn.

Acties om kennis over cijfers te verhogen

Door de complexiteit en diversiteit van de sierteeltsector zijn kostprijsberekeningen niet eenvoudig en worden ze daarom amper toegepast. Door kostprijsberekening binnen de sierteeltsector te vereenvoudigen, zal ook de drempel om kostprijsberekening toe te passen, verlagen.

AVBS zal daarom samen met het PCS de individuele bedrijven begeleiden in het berekenen van hun kostprijs en zullen tevens anoniem gebruik maken van deze data om ook sectorrapporten te genereren. In dit kader zal AVBS ook bedrijfseconomische telersgroepen opstarten (al dan niet rond dezelfde plant) zodat bedrijfsleiders kunnen leren van elkaar. Door de grote verscheidenheid aan teelten en bedrijven slagen we er niet in om op basis van de overheidsstatistieken relevante informatie te verzamelen die nuttig kan zijn voor individuele bedrijven of potentieel startende bedrijven. De verzamelaanvraag, mestbankaangifte, FAVV-registraties, landbouwtellingen, … worden allemaal bijgehouden maar onvoldoende gedetailleerd verwerkt. AVBS vraagt om de beschikbare gegevens van de huidige aanvragen - die trouwens voor de telers een zware administratieve last zijn - zo veel als mogelijk te centraliseren en te actualiseren zodat deze informatie maximaal benut kan worden. Ook het landbouwmonitoringsnetwerk van sierteeltbedrijven die een bedrijfseconomische boekhouding voeren bij de Vlaamse overheid dient geactualiseerd te worden naar een representatieve groep bedrijven nu en in de toekomst.