Menu

Economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunen

Terug naar Onderwerp >

Economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunenTerug naar Onderwerp >

 

Coronadashboard realisaties Boerenbond en AVBS

Boerenbond en AVBS zetten zich maximaal in om hun leden zo goed mogelijk te ondersteunen in deze coronacrisis. We maakten een handig overzicht van wat we al bereikt hebben en waar we nog mee bezig zijn.  

Dit document zullen we in de komende periode geregeld updaten. Hou deze webpagina dus zeker in de gaten. 

Wat willen de stoplichten in het document nu precies zeggen? 

 • Groen = gevraagd door Boerenbond en in orde
 • Geel = akkoord met randvoorwaarden, nog niet in uitvoering
 • Rood = gevraagd door Boerenbond en op tafel van beleidsmakers gelegd, maar nog niet goedgekeurd

 

  

Op welke Vlaamse steunmaatregelen kan ik momenteel beroep doen? 

Volgende maatregelen worden genomen om de land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen:

 • Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds een afzonderlijke vergoeding voorzien voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken.
 • Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
 • Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals plantencentrum, marktverkoop, kunnen tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen. Ondernemers hebben tot uiterlijk 19 mei de tijd om hun aanvraag in te dienen bij VLAIO.

Kan ik verschillende steunmaatregelen combineren?

Neen. De verschillende Vlaamse steunmaatregelen (compensatiepremie, hinderpremie of noodfonds) kunnen niet gecombineerd worden. Wie gebruik wil maken van de eerdere corona hinderpremie, kan niet genieten van de premie van 3.000 euro of de maatregelen uit het noodfonds. Deze regel geldt per onderneming. Indien uw bedrijf uit twee afzonderlijke ondernemingen bestaat (bijvoorbeeld kwekerij en tuincentrum), dan kan er voor elke ondernemingen afzonderlijk één van de steunmaatregelen aangevraagd worden.

Waarborgregeling, wat houdt dit in en kom ik hiervoor in aanmerking?

Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. Meer info en aanvraag via deze link: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-waarborgregeling-bij-uitzonderlijke-gebeurtenissen/vlif-waarborgregeling-0

Wie komt in aanmerking voor de corona compensatiepremie 

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....
Meer informatie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Hinderpremie (verplichte sluiting) 

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die verplicht moeten sluiten door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. Zuivere productiebedrijven in land-, tuinbouw of sierteelt komen hier niet voor in aanmerking maar bv sierteeltbedrijven met thuisverkoop die verplicht werd gesloten komt mogelijk wel in aanmerking.
Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.
Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn op website van VLAIO, ook vind je hier een actueel overzicht van de bedrijven die verplicht moeten sluiten.
 

Wie kan beroep doen op een overbruggingsrecht? 

Zelfstandigen die hun  activiteit (minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen) moeten  onderbreken omwille van het coronavirus (rechtstreeks verplichte sluiten of onrechtstreeks) komen onder een aantal randvoorwaarden in aanmerking voor een overbruggingsrecht. 
Voorbeelden zijn:

 • de zelfstandige zelf in quarantaine moet;
 • zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.

Meer info www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

Tijdelijke VLIF-waarborglevering ook voor siertelers

Naar aanleiding van de aviaire influenza in de pluimveehouderij heeft het VLIF in opdracht van minister van landbouw Hilde Crevits een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt. Het doel is de toegang tot een lening voor werkingsmiddelen of een herfinanciering te ondersteunen.

Deze regeling staat nu ook open voor siertelers. Zij kunnen een aanvraag indienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De tegel is beschikbaar onder de VLIF-tegel. Voor meer informatie kan je terecht op deze website
 

Maatregelen voor bedrijven in coronacrisis

Sierteeltbedrijven die in moeilijkheden komen de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen beroep doen op een aantal maatregelen. Waar vind je wat er voor jou van toepassing is?

Momenteel kan je als ondernemer beroep doen op de volgende maatregelen:

 • Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen beroep doen op:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.
 • Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze economisch getroffen worden door het coronavirus kunnen van een aantal fiscale maatregelen genieten:
  • Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
 • Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale zekerheidsbijdragen:
  • Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen
  • Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen
 • Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten.
 • Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.

Daarnaast kan je gebruik maken van de crisiswaarborg om een overbruggingskrediet de laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Ondernemers die getroffen worden door een volledige sluiting kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro ontvangen en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

De Vlaamse overheid werkt ook aan een schaderegeling voor siertelers die heel vaak werken met bederfbare producten of seizoenswaren. Hiervoor moet de Europese Commissie nog toelating verlenen. Meer info over deze maatregelen vind je hier. https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

We verzamelen verdere nuttige links.

Bron: Vlaio

 

Voedselproductie- en bevoorrading blijven garanderen tijdens coronacrisis

De corona-pandemie en de draconische maar noodzakelijke maatregelen die overheden wereldwijd en ook bij ons nemen, hebben een belangrijke impact op de samenleving en dus ook op agro-voedingsketen. Als keten staan we de komende weken, zo niet maanden, voor een gigantische logistieke uitdaging. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, Boerenbond en FWA (la Fédération Wallonne de l'Agriculture) roepen de federale en regionale regeringen op om de agrovoedingssector te erkennen als sector van vitaal belang, en alle noodzakelijke crisismaatregelen te nemen die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren. Maar ook om het verlies van verse producten te vermijden.

“We kunnen Belgische consumenten geruststellen: onze voedingsbedrijven hebben voldoende voorraden om ook tijdens de coronacrisis voldoende voeding en dranken te blijven voorzien. Ze blijven daar 24/7 samen aan verder werken. Samen met de landbouw en de handelssector natuurlijk, die ervoor zorgen dat onze bedrijven beschikken over de nodige grondstoffen  en dat onze producten tot bij de consument geraken. Ook qua voedselveiligheid is er geen enkele reden tot ongerustheid: het coronavirus verspreidt zich niet via voeding, zo bevestigen nationale en internationale instanties”, aldus Bart Buysse CEO van Fevia.

“Toch roepen we de federale en regionale overheden op om te anticiperen op de mogelijke impact van het coronavirus in de sector”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “We vragen de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van arbeidskrachten te verzekeren en het vrij verkeer van landbouw- en voedingsproducten te waarborgen. De veldwerkzaamheden, noodzakelijke toelevering en dienstverlening hiervoor, oogst, ophaling en verwerking van verse producten moeten door kunnen gaan, om de voedselbevoorrading optimaal te blijven garanderen.”

Fevia, Boerenbond en FWA maakten aan de verschillende regeringen de aandachtspunten voor een continuïteitsplan over en vragen op korte termijn aandacht voor volgende uitdagingen binnen de agro-voedingssector:

Agro-voedingsbedrijven moeten kunnen blijven rekenen op voldoende werknemers in de productie. Net zoals bij zorgverleners moeten ook medewerkers in de agro-voedingsketen de expliciete garantie hebben op noodopvang voor hun kinderen in scholen. Fevia, Boerenbond en FWA vragen daarover een duidelijke communicatie vanuit de overheid.

Zowel voor het vervoer van grondstoffen en voeding als voor het vrij verkeer van werknemers uit andere landen is het belangrijk dat de grenzen open blijven.

Zo nodig moet men in deze sectoren eventuele personeelstekorten kunnen opvangen door onder andere beroep te doen op de beschikbare arbeidskrachten, bijvoorbeeld werknemers die in andere bedrijven in tijdelijke werkloosheid zijn of studenten. Uiteraard zou dit beperkt blijven tot taken waarvoor een beperkte voorkennis vereist is.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker deed vandaag ook een warme maar dringende oproep aan alle operatoren uit de agro-voedingsketen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering de komende weken en maanden te verzekeren. Lees de brief hier. 

 
- 13 maart 2020 -
 
Op vrijdag 13 maart kwam de Vlaamse taskforce corona samen. Zij kondigden enkele maatregelen aan.
 

Als gevolg van de uitbreiding van het coronavirus (COVID-19) nam de nationale veiligheidsraad gisterenavond laat bijkomende drastische maatregelen. Deze namiddag kwam op haar beurt de Vlaamse taskforce corona samen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker bracht er een overzicht van de voorlopige impact op land- en tuinbouw. Ze benadrukte daarbij volgende punten:

 • De sierteeltsector is vandaag zwaar geïmpacteerd doordat de export, bijvoorbeeld naar Italië, quasi is stilgevallen en ook door het feit dat bloemenwinkels in het weekend gesloten moeten blijven (terwijl net dan 65% van de omzet gerealiseerd wordt). De prijzen zijn reeds compleet ineengestort. Sierteeltbedrijven die aan particuliere verkoop doen, vallen bovendien onder de weekendsluiting. De sierteeltsector kan geen beroep doen op interventie of andere gmo-maatregelen en moet dus aanspraak kunnen maken op economische ondersteuning.
 • Ook landbouwbedrijven die rechtstreeks verkopen aan restaurants zijn geïmpacteerd. We vragen om deze mee te nemen in de horecamaatregelen als toeleveraars.
 • Bedrijven met dagrecreatie en hoevetoerisme moeten meegenomen worden in de toerismemaatregelen.
 • Belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van (seizoen)arbeiders nu het seizoen van aardbeien, tomaten, asperges op gang komt. De vraag om de seizoenarbeiders die hier reeds zijn langer aan de slag te mogen houden, is reeds federaal neergelegd.
 • Een aantal van onze bezorgdheden wordt reeds opgevangen in de vandaag besliste maatregelen; andere worden de volgende dagen meegenomen in de oefening rond de secundaire impact.

  De reeds door de Vlaamse regering besliste maatregelen zijn de volgende:

 • Een waarborgregeling: het verlenen van crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor ondernemingen en zelfstandigen.
 • Hinderpremie: ondernemingen en zelfstandigen die hun zaak volledig moeten sluiten ingevolge het federale bevel kunnen een eenmalige premie van 4000 euro krijgen (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Wie ingevolge het federaal bevel in het weekend moet sluiten (bijvoorbeeld thuisverkoop bloemen en planten) krijgt 2000 euro (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Deze regeling geldt voor elke horeca- of winkelentiteit die onder het federaal verbod vallen (dus ook hoevewinkels die geen voedingswaren verkopen, maar wel bijvoorbeeld bloemen en planten). 
 • Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies: als bedrijven hun verbintenissen met de overheid niet kunnen nakomen wegens de coronacrisis, zal de Vlaamse overheid hiermee begripvol omgaan. Dit gebeurt door elke betrokken minister afzonderlijk.
 • Schaderegeling: de Vlaamse overheid maakt werk van een schaderegeling voor bedrijven die werken met bederfbare producten en seizoensproducten. De sierteeltsector is hierbij expliciet vernoemd.
 • Onroerende voorheffing: voor ondernemingen wordt het aanslagbiljet later verzonden, zodat er uitstel van betaling is tot eind november. Voor zelfstandigen zal een soepel afbetalingsplan mogelijk zijn.
 • Wat precies onder de verbodsbepalingen valt of niet, is vandaag nog niet helemaal duidelijk. Toepassingsvragen worden voorgelegd aan het federaal niveau. Zo gaan bijvoorbeeld markten door. In het weekend is enkel voeding toegelaten; door de week alles (mits voldoende afstand tussen de kramen).
  Winkelentiteiten (bijvoorbeeld hoevewinkels) die onder het weekendverbod vallen, kunnen wel thuisleveringen doen, en dit combineren met de hinderpremie. Het is vandaag nog niet duidelijk of het 'op afspraak werken' (waarbij de klanten 1 voor 1 naar de winkel komen) toegelaten is. Dit wordt de volgende dagen federaal uitgeklaard. Als dit kan, is ook combinatie met de hinderpremie mogelijk.

  De Vlaamse overheid benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is er alles aan te doen om de productie gaande te houden, zeker in de voedingssector. 

  Boerenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Alle voor de land- en tuinbouw relevante informatie vind je op www.boerenbond.be/corona.

  Voor info en vragen kan je ook terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio).