Menu

Nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving vanaf 14 december 2019

Terug naar Onderwerp >

Nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving vanaf 14 december 2019Terug naar Onderwerp >

Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke organismen in Europa. Betere bescherming tegen risico’s, meer aandacht voor traceerbaarheid en de juiste maatregelen kunnen treffen bij een incident zijn de sleutelpunten waar men op wil inspelen. De nieuwe regelgeving treedt in voege op 14 december 2019. Details van de implementatie zijn nog niet gekend maar toch weten we al een aantal zaken die een impact zullen hebben op de bedrijfsvoering. In de loop van 2019 zal alles stilaan concreter moeten worden, AVBS volgt dit van kortbij op en de meeste actuele informatie zal terug te vinden zijn op onze website. Bijkomend plant AVBS in de winter van 2019 opleidingen voor alle leden om hier dieper op in te gaan en jullie allen zo goed mogelijk te informeren.  

Verplichting plantenpaspoort  

Een plantenpaspoort is het noodzakelijk document dat bij handel van teeltmateriaal, planten en pootgoed binnen de EU een verzameling is van informatie over de identiteit en herkomst van het product. Het etiket wordt afgeleverd wanneer aan de nodige fytosanitaire eisen wordt voldaan en toont bij handel binnen de EU aan dat het materiaal aan de nodige specifieke eisen voldoet. Deze eisen zijn verschillende per plantensoort en op dit moment nog niet voor alle gekend. Momenteel is een plantenpaspoort reeds verplicht voor bijvoorbeeld waardplanten van Xylella fastidiosa. Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor (bijna) alle planten bestemd voor opplant met uitzondering van enkele zaden. Iedere kweker of handelaar die planten wil afleveren, vergezeld met een plantenpaspoort moet hier een erkenning voor aanvragen bij het FAVV. In geval van erkenning ontvangen zij een bedrijfsspecifieke registratienummer die op het plantenpaspoort vermeld moet staan. Een voorbeeld van een bedrijfsspecifiek registratienummer is BE-12345. Het plantenpaspoort heeft enkele strikte eisen naar wat vormgeving betreft en moet aangebracht worden óp elke handelseenheid, bv op het etiket. Een voorbeeld plantenpaspoort met de juiste lay-out is hieronder terug te vinden. Andere mogelijkheden van lay-out zijn ook mogelijk mits voldaan is aan de randvoorwaarden.  

Met:  

  • 1: woord Plant passport  in het Engels en bijkomend eventueel landstaal 

  • 2: botanische naam van betrokken plantensoort  

  • 3: tweelettercode van lidstaat betrokken marktdeelnemer (BE voor België)  

  • 4: nationaal registratienummer marktdeelnemer  

  • 5: traceerbaarheidscode van de plant  

  • 6: indien van toepassing streepjescode/QR-code/… of andere gegevensdrager 

  • 7 of 8: indien van toepassing tweelettercode van lidstaat of derde land van oorsprong, 

Registratie teelten  

Bedrijven die een erkenning aanvragen bij het FAVV voor het afleveren van plantenpaspoorten zullen voortaan moeten registreren welke planten er op het bedrijf geteeld worden. Zo zou er veel gerichter gecommuniceerd kunnen worden in geval van mogelijkse incidenten en belangrijke berichtgevingen. Ook voor gerichte controles legt Europa op dat de federale autoriteiten van de lidstaten weten welke planten er op een bedrijf geteeld worden. AVBS werkte mee aan de implementatie van deze wetgeving en was voorstander om de extra gegevens op te vragen via een bestaand registratiesysteem. Voortaan zal er in de verzamelaanvraag een extra blad toegevoegd zijn dat verplicht ingevuld moet worden. Daarop is een lijst te zien met alle geteelde geslachten en/of soorten van planten die in België geteeld worden (van sommige soorten worden gegevens tot op soortniveau verwacht, over het algemeen is geslachtsniveau voldoende). Van de kweker of handelaar wordt verwacht dat zij alle geslachten aanduiden die op het bedrijf gekweekt en/of verhandeld worden.  

Kennis schadelijke organismen  

Om de erkenning Plantenpaspoorten te bekomen zullen operatoren moeten aantonen dat ze een degelijke kennis hebben over schadelijke organismen. Daarbij werd er voor gepleit om geen bijkomende verplichte opleidingen te creëren maar zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande initiatieven. AVBS lijstte de mogelijkse initiatieven op die kunnen aantonen dat u als operator voldoende kennis opvolgt over schadelijke organismen: fytolicentie, Waarnemen & Waarschuwingen, private teeltbegeleiders, studieavonden en vakbladen van federaties, sectorgids NET/handel (Vegaplan), schoolse opleiding, nieuwsbrief FAVV,… Elk van initiatieven zijn op zichzelf onvoldoende om de nodige kennis aan te tonen. Deze opsomming zal als basis gebruikt worden om te bepalen welke combinaties van mogelijkheden voldoen om het vereiste kennisniveau te bewijzen.