Menu

Nieuwe fytosanitaire regels zijn moeilijkste obstakel

Terug naar Onderwerp >

Nieuwe fytosanitaire regels zijn moeilijkste obstakelTerug naar Onderwerp >

Sinds 1 januari 2021 is Brexit werkelijkheid geworden. Extra controles en douaneformaliteiten zoals die aangekondigd werden, worden in de praktijk omgezet. De ervaring uit de eerste weken leert ons dat uitvoer naar het VK vanaf heden, zoals verwacht, veel meer voorbereiding en planning met zich mee brengt. Probeer hier zo goed mogelijk rekening mee te houden en de nodige procedure tijdig op gang te brengen.

 

 

Het akkoord vanaf 1 januari

Op 24 december werd een akkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. De overeenkomst omvat zowel een beschrijving van de nieuwe samenwerking als een vrijhandelsakkoord. Dit is een positieve eerste stap in het creëren van een nieuwe relatie. Het handelsakkoord sluit namelijk alle tarieven en quota uit voor producten met EU-oorsprong (zero tariff, zero quota). Dit vermijdt een enorme kost bij uitvoer van  sierteeltproducten maar sluit natuurlijk de niet-tarifaire kosten niet uit. Daarnaast omvat het ook bepalingen omtrent het behoud van gelijke standaarden en normen en omtrent de oorsprong van producten. Dit is van
cruciaal belang om een eerlijk handelskader te creëren. Cruciaal is ook het element afdwingbaarheid in het akkoord. Het is positief dat de nodige mechanismen voorzien worden, die bij een scheeftrekking van het kader de balans kunnen herstellen. Ten slotte zorgt het akkoord ook voor vereenvoudiging, bijvoorbeeld in het kader van douaneformaliteiten. Zo zal gewerkt kunnen worden met de AEO-status  (Authorised Economic Operator). Dit akkoord werd op 1 januari voorlopig ingevoerd tot 28 februari 2021. In de tussentijd wordt de goedkeuring van het Europees Parlement en de Europese Raad gevraagd.

Geldende fytosanitaire regels voor uitvoer naar VK

Alle planten bestemd voor opplant behoren tot ‘plantaardige producten met hoge prioriteit’ die vanaf 1 januari 2021 aan strengere voorwaarden moeten voldoen en een fytosanitair certificaat nodig hebben voor de uitvoer.  Een Europees plantenpaspoort volstaat niet meer. Op basis van de fytosanitaire eisen waaraan uw planten moeten voldoen zullen ze onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV. Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV de documenten afleveren die nodig zijn om uw producten in te voeren in het VK.

Hoe bereid ik een export met fytosanitaire controle het beste voor?

Wens je een export naar het VK voor te bereiden, dan neem je in de eerste plaats contact op met je lokale  controle-eenheid (LCE) van het FAVV. Het is belangrijk om dan reeds aan te geven welke soorten je wenst uit te voeren en wanneer ze klaar zullen zijn voor controle en verzending. Voor een eerste zending vraag je dit best al  zo vroeg mogelijk aan om niet voor verrassingen te staan. Later is het in principe voldoende om 48 uur op voorhand een exportcontrole aan te vragen, maar opnieuw maak je hier best de juiste afspraken over op het terrein. Tijdens een exportcontrole zullen de fytosanitaire eisen die gelden voor de plantensoorten die je wenst  uit te voeren, fysiek en eventueel administratief gecontroleerd worden door de lokale FAVV–controleur. Let wel  op, het is de taak van jou als operator om zelf de eisen voor te leggen waaraan je planten moeten voldoen om ze te kunnen uitvoeren. De vereisten zijn opgenomen in de Britse wetteksten (zie verder). Momenteel vraagt dit een extra inspanning van zowel de operatoren als van de FAVV-controleurs die deze eisen op hun beurt nogmaals verifiëren. Indien er voor betreffende plantensoort(en) geen specifieke eisen opgenomen zijn, dient in principe de lijst met quarantaine-organismen en RNQP–organismen voorgelegd te worden. Een fytosanitair certificaat  zonder bijkomende verklaring stelt dat de zending vrij is van deze schadelijke organismen van het land van bestemming.
Het FAVV werkt in samenspraak met AVBS aan een manier om zoveel mogelijk van deze eisen na een eerste
keer centraal op te nemen, zodat deze niet telkens opnieuw van nul opgezocht moeten worden. Wellicht zullen deze in een tabel opgenomen worden en online ter beschikking komen. Van zodra we hier meer concrete output ontvangen, zullen we die onmiddellijk communiceren.
De Britse wetteksten waarin je de fytosanitaire eisen moet opzoeken, kan je vinden op de website van AVBS. Gezien er een Brexit–deal bekomen is tussen VK en EU, heeft het VK afspraken gemaakt met de Europese  Unie. Fytosanitaire eisen en ook andere afspraken zijn gelijk voor alle EU–lidstaten die willen exporteren naar het VK.

Wat moet ik doen als er eisen zijn opgenomen waaraan mijn planten niet kunnen voldoen?

In eerste instantie ga je samen met je FAVV–controleur op zoek naar een oplossing. Als blijkt dat er een knelpunt is en dat de eisen zodanig zijn opgevat dat het technisch niet haalbaar is om er aan te voldoen, dan raden wij jou aan dit te signaleren bij AVBS. Op korte termijn kan het moeilijk zijn om een oplossing te vinden gezien de eisen  wel degelijk opgenomen zijn in de Britse regelgeving en hier bij uitvoer niet op kan afgeweken worden. AVBS zal er alles aan doen om problematische eisen te kanaliseren en hier een oplossing voor te zoeken.

Douaneformaliteiten

Bij een export naar een derde land moet je voldoen aan enkele douaneformaliteiten. Zo moet je de verhandelde goederen steeds aanbieden met een uitvoeraangifte. Voor het opstellen van een uitvoeraangifte heb je in eerste instantie een EORI-nummer nodig. Specifiek voor een verzending moet je beschikken over een factuur van de zending en een fytosanitair certificaat. Daarmee kan er op zijn beurt een douaneaangifte gebeuren. In principe kan je de douaneaangifte zelf afhandelen via de douaneapplicatie PLDA. Een dergelijke aangifte is echter complexe materie. AVBS raadt aan om in geval van een volle lading te werken met een  douanevertegenwoordiger. Deelvrachten verlopen via groepagetransporten, waarbij meestal de transporteur de douaneformaliteiten voor zijn rekening neemt. Ga dus zeker tijdig op zoek naar een douanevertegenwoordiger, zodat deze procedure vlot kan verlopen.

Nodige voorbereiding en planning

Samenvattend kunnen we stellen dat uitvoer naar het VK vanaf nu veel meer voorbereiding en planning met zich meebrengt. Probeer hier zo goed mogelijk rekening mee te houden en tijdig de procedure op gang te brengen. Voor de fytosanitaire controle bekijk je dit best reeds enkele dagen op voorhand. Voor het ontvangen van de fyto’s en douanedocumenten dien je nog eens 24 uur extra te voorzien dan gangbaar voor de levering aan de klant in het VK. Weeg zeker af of de uitvoer van een bepaalde lading gegroepeerd kan worden met een andere uitvoer van uw bedrijf of met een ander bedrijf.

 

Sierteelt&Groenvoorziening 31 januari 2021