Menu

Terug naar Onderwerp >Oprichten plantenfonds dat rekening houdt met diversiteit en betaalbaarheid

Oprichten plantenfonds dat rekening houdt met diversiteit en betaalbaarheidTerug naar Onderwerp >


Fytosanitaire wetgeving

Het sortiment in de sierteelt en boomkwekerij is bijzonder divers. Daarmee gepaard wordt de sector met heel veel verschillende schadelijk organismen geconfronteerd. Door de toenemende wereldhandel kunnen schadelijke (invasieve) organismen zich steeds sneller over grotere afstanden verspreiden.

We ervaren dat de fytosanitaire wetgeving daarom steeds strenger wordt. Het gaat hier zowel over de eisen waaraan producten in de handelskanalen moeten voldoen als de maatregelen die getroffen worden in geval van besmetting. Een typisch voorbeeld hiervan zijn organismen met een quarantaine status. Dit zijn  plantenbeschadigers die officieel nog niet in een welbepaald land of regio voorkomen en er daarom strenge maatregelen worden getroffen bij een vondst of uitbraak ervan.

Het ruime kader van deze regelgeving wordt op Europees niveau bepaald. Om tegemoet te komen aan de strenge maatregelen die genomen worden bij een besmetting met quarantaine-organismen, stelt Europa een kader voor dat toelaat om op nationaal niveau de oprichting van een solidariteitsfonds te organiseren. Wanneer dit fonds een verplicht karakter heeft voor een welomschreven groep binnen de agrarische sector, voorziet Europa 50% cofinanciering. Dankzij deze steunmaatregel kan de oprichting van een fonds ‘rendabel’ zijn voor relatief kleine sectoren als de sierteelt.

Zowel binnen de AVBS-structuren als op nationaal niveau werd al verschillende keren overlegd om het draagvlak van meerdere scenario’s af te toetsen. Intussen is duidelijk dat er binnen de sector, afhankelijk van de teelten op het bedrijf, grote verschillen zijn in de fytosanitaire risico’s. Bijgevolg is de gewilligheid om een fonds op te richten en hiervoor een bijdrage te leveren zeer uiteenlopend tussen de verschillende subsectoren.

Oprichting van een plantenfonds

• AVBS werkt aan een fonds waarvoor het draagvlak optimaal is in de sector. We willen ten alle tijde vermijden dat producenten dit ervaren als een extra inning die wordt opgedrongen. Indien de sector niet in zijn geheel te overtuigen is, zoeken wij naar een werkbare differentiatie om risicovolle bedrijven anders te benaderen dan niet-risicovolle.

• AVBS wil dit plantenfonds realiseren met zo weinig mogelijk administratieve kosten. Een gedifferentieerd fonds voor specifieke bedrijven of plantensoorten zorgt voor extra administratieve taken bij de inning en controle van de bijdrage. AVBS wil dat zoveel mogelijk van de geïnde budgetten terugvloeien naar de sector en meer specifiek naar de getroffen bedrijven.

• Mocht de oprichting van een plantenfonds geen oplossing zijn, wil AVBS op Vlaams niveau zoeken naar commerciële verzekeringsformules zodat bedrijven zelf kunnen uitmaken of ze zich willen verzekeren of niet.