Menu

Relanceplan moet sector opnieuw op de sporen helpen

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 
Laatst aangepast: 
8 april 2021

Tijdens de acute crisisperiode die we in voorjaar 2020 meegemaakt hebben, stelden AVBS en PCS samen een relanceplan op om de sierteeltsector na de huidige coronacrisis maximaal kansen op herstel te bieden. Verschillende initiatieven en projecten zijn hier reeds een rechtstreeks gevolg van geworden. Ook via S&G plaatsen we de verschillende aspecten van dit relanceplan in de kijker.

 

In de eerste plaats kijken we hier binnen onze eigen sector. We kunnen al veel innovatieve ideeën illustreren
met voorbeelden uit de praktijk. In deze nieuwe reeks ‘Daadkrachtige siertelers’ brengen we het verhaal van één van onze leden die reeds op een innovatieve manier omgaat met een van de aspecten die in het relanceplan als prioritair beschouwd worden.
Onze toekomst moet digitaler, slimmer, duurzamer en eerlijker zijn. Onderstaande speerpunten concretiseren
de aspecten van het relanceplan. Uiteraard is deze lijst niet af. Alle innovatieve stappen dragen op hun manier bij aan een duurzamere en weerbaardere sector.

Digitaal omarmen als het nieuwe normaal

Sierteeltbedrijven moeten de digitalisering zo snel mogelijk omarmen. De handel zal hier ook op aansturen.
Orders via fax, telefoon, mail of Excel zijn niet meer van deze tijd en vertragen de verkoopketen. Het assortiment
zal in de eerste plaats online aangeboden worden, voorzien van de juiste foto’s. Telers die enkel via de handel werken, zullen aangesloten zijn bij digitale platformen en hun voornaamste transacties via dat platform laten
verlopen. Ook rechtstreekse verkoop naar de consumenten (B2C) kreeg sinds de coronapandemie van 2020
een flinke boost. Dit zal voor een deel blijvend zijn en kan voor de sector opportuniteiten brengen. Er is nog
nood aan ontwikkelingen, zowel wat betreft fora als verzendingsmogelijkheden.

Streven naar een gebundelde, efficiënte logistiek

Lege transportruimte moet vermeden worden. Telers rijden vandaag nog (te) veel zelf rond. Tuincentra vragen een beperkt aantal leveringen en dus een gebundeld transport. Deze manier van werken vergt samenwerking
tussen telers onderling en op internationaal vlak zelfs eventueel met andere sectoren.
Ook het rechtstreekse transport naar de consument is een uitdaging, zeker gezien de bederfbaarheid, fragiliteit
en de grote verscheidenheid in planten. Een koppeling met digitale systemen kan de logistiek op alle vlakken
optimaliseren. Een efficiëntere logistiek naar zowel handel als consument is automatisch ook een duurzamere
logistiek.

Export optimaliseren

Een Europese vergroeningsnorm en promotiecampagnes in Europa kunnen de vraag vanuit andere landen stimuleren. Maar ook voor de export is overleg en samenwerking in de handelsketen nodig om te kunnen inspelen op de exportopportuniteiten die zich aanbieden. Hetzelfde geldt voor de bedreigingen voor de sector.
De Brexit is daarbij een belangrijke verandering, waar exporterende operatoren op moeten kunnen inspelen.
Op welke manier kunnen we extra barrières en administratieve lasten efficiënt aanpakken om de gekende
markten te blijven beleveren? Tegelijkertijd blijft het belangrijk om nieuwe markten te verkennen. Dit kan door
zich op de juiste beurzen te profileren en ook hier de digitale evoluties snel op te volgen.

Groen centraal zetten in de maatschappij (groene ambassadeur)

Federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen via planten en groen inspelen op de
vergroenings- en klimaatnormen. Ze kunnen projectontwikkelaars stimuleren om voldoende te investeren in
groene ruimte bij nieuwe projecten. Overheidsbestekken voor groenaanleg kunnen vragen naar lokaal geteelde
planten voor de groenaanleg. De sierteeltsector is leverancier van al het binnen- en buitengroen. Als bedrijf en sector is het belangrijk om onze plaats te verdienen en als ambassadeur van al dat binnen- en buitengroen naar buiten te treden.

Duurzame stappen uitdragen

De Belgische sierteelt is altijd een vooruitstrevende sector geweest, waar ondernemerschap de drijvende
kracht is om grote uitdagingen te tackelen. De sector streeft al jaren naar een duurzaam product, afkomstig
uit een duurzaam bedrijf ingebed in een duurzame keten. Een dergelijke duurzaamheidsvisie is nooit af, niet
voor de sector en ook niet voor individuele bedrijven. Toch is het de kunst om duurzame stappen waar te maken
en deze uit te dragen naar de buitenwereld.

Certificatie valoriseren

Certificatie borgt de vele inspanningen die een bedrijf levert voor duurzaamheid en kwaliteit. Een certificaat
toont aan je klanten waar je staat als bedrijf. In de handel is er een tendens om certificatie te verplichten. Door de veelheid aan certificaten wordt de keuze voor het juiste certificaat niet makkelijker. Die keuze is extra belangrijk om de inspanning voor de certificatie op de correcte manier te valoriseren. Een certificaat op maat
van je afzetmarkt, zodat je inspanningen kunnen renderen.

Samenwerken in de keten

De huidige crisis treft de hele handelsketen, van producent tot afzet. Door de ernst van de crisis wordt
duidelijk dat een gezamenlijke aanpak om de sector te herlanceren meer effect kan hebben dan aparte initiatieven. Het wederzijdse vertrouwen en respect kan groeien door regelmatig overleg en het uitwerken van oplossingen die de hele keten ondersteunen. Een goede doorstroom van communicatie vanuit en naar de
consument ontbreekt momenteel. Een correcte verdeling van de meerwaarde doorheen de keten is eveneens
een grote uitdaging. Momenteel moet de teler zelf de puzzel leggen, om te voldoen aan de verschillende
eisen van de verschillende handelaars. AVBS streeft naar een betere samenwerking doorheen de keten. Dit
zorgt in de eerste plaats voor tijdswinst voor alle partijen, maar ook voor mooiere opportuniteiten.

Meer informatie

Thema's: