Menu

Terug naar Onderwerp >Veilig werken met chemische producten

Veilig werken met chemische productenTerug naar Onderwerp >


Chemische producten, iedereen komt er mee in aanraking, ook op het sierteeltbedrijf. Hoe kan je dat doen op een manier die voor het personeel veilig is zoals de wetgeving voorschrijft? De dienst Toezicht Welzijn op het werk schuift een aantal duidelijke aandachtspunten naar voor. 

 

Het hoofddoel van de campagne lag echter nog elders. De focus lag op het in kaart brengen van de huidige toestand van chemische agentia in de sierteeltbedrijven. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de gezondheidsrisico’s voor de gebruikers en omstaanders op korte en lange termijn. 

Meer dan je denkt
Tijdens de controlebezoeken op de sierteeltbedrijven is gebleken dat op 50% van de bedrijven de spuitwerkzaamheden gebeuren door de werknemers. Deze personen, en bij uitbreiding alle andere werknemers die in de behandelde gewassen of lokalen werken, komen in aanraking met fytoproducten. Ook reinigingsproducten, ontsmettingsproducten en dergelijke meer vallen onder de noemer ‘chemische
agentia.’

Inventaris chemische agentia
De eerste vaststelling van TWW: op praktisch geen enkel bedrijf is er een inventaris chemische agentia aanwezig. Dit is nochtans de basis die op duidelijke wijze vastlegt welke producten er op het bedrijf aanwezig zijn, welke er effectief gebruikt worden en welke specifieke risico’s er verbonden zijn aan elk product. Daarnaast geeft deze inventaris per product de gevarenklasse en de te nemen maatregelen weer. Deze lijst met producten moet ook gecommuniceerd worden met de arbeidsgeneesheer van de externe dienst. De arts kan het geneeskundig onderzoek afstemmen op de specifieke productrisico’s en moet op basis van de productspecificaties de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bepalen.
Een inventaris chemische agentia is de basis die op duidelijke wijze vastlegt welke producten er op het bedrijf aanwezig zijn.

Informatiebladen meenemen
Een tweede belangrijk punt is de aanwezigheid van de veiligheidsinformatiebladen van de producten. Deze kan je opvragen via de leverancier van de producten of via gespecialiseerde websites zoals fytoweb.be. De informatiebladen moeten beschikbaar zijn voor de gebruikers tijdens het toepassen. Als je deze producten gebruikt op een andere locatie dan de bedrijfszetel, moeten deze informatiebladen ook daar aanwezig zijn.

Risicoanalyse
Van alle producten die aanwezig zijn op het bedrijf moet je ook nog een risicoanalyse chemische agentia opmaken. Ook hier gaat het breder dan de fytoproducten. Reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en soortgelijke producten moeten je hierin eveneens opnemen. De risicoanalyse bevat verschillende onderdelen. Zo moet je per aanwezig product kijken welke risico’s aan het gebruik verbonden zijn, op welke manier deze producten gebruikt mogen worden en wat de persoonlijke beschermingsmiddelen inhouden. Maar het gaat ook nog verder. Je moet kijken wat er moet gebeuren na een behandeling. Moet er verlucht worden?