Menu

Terug naar Onderwerp >Verplicht bemestingsadvies in MAP5

Verplicht bemestingsadvies in MAP5Terug naar Onderwerp >


In kader van het nieuwe mestdecreet moeten siertelers met productie in volle grond, verplicht bemestingsadvies aanvragen op basis van bodembemonstering. Dit en andere punten werden recent vastgelegd in het nieuwe mestdecreet. AVBS is tevreden dat er in MAP 5 rekening gehouden werd opmerkingen van onze sector. Hieronder schetsen we kort het traject dat doorlopen is om tot MAP 5 te komen. Tenslotte vermelden we ook de aangepaste regeling van het verplicht bemestingsadvies.


……………………………………………..
Nele Lauwers, consulent boomkwekerij

Van MAP 4 naar MAP 5

Begin 2013 werd duidelijk dat elke vollegrondssierteler een aanzienlijk aantal grondstalen moest nemen om geen nulbemesting te riskeren. Dit en de vele andere aandachtspunten werden uitvoering besproken binnen een werkgroep met een 30-tal telers, en met ADLO, PCS en AVBS. Dankzij inzet van deze werkgroep die verschillende keren samen kwam, werd een consensusnota opgesteld dat door het AVBS-presidium onderschreven werd. Op die manier hadden we een duidelijk standpunt om met VLM in overleg te gaan. Nu ligt er een nieuw MAP op tafel dat wel degelijk met de werking van onze sector rekening houdt. Met dank aan alle telers en bestuursleden die hun tijd en energie in dit dossier staken! (Zie het chronologisch overzicht van de acties.)

Consensusnota

Binnen MAP 4 viel sierteelt onder de teelt ‘groenten groep 2’. Een belangrijke vraag van de sector was om sierteelt als aparte teeltgroep binnen MAP 5 op te nemen. Dit was niet alleen om communicatieve redenen van belang maar ook om tot een regelgeving te komen die ook praktisch toepasbaar is voor onze sector. Ook de verwezenlijking van onze vraag om enerzijds de bemesting maar anderzijds ook de beoordeling van het nitraatresidu op bedrijfsniveau te bekijken, is dankzij de consensusnota een feit. Dit geeft de nodige flexibiliteit aan de sierteler om de bemesting toe te passen waar nodig en met oog voor een goed nitraatresidu in het najaar. Tenslotte is aan de vraag van de eenjarige sierteelten om meer stikstof te mogen toedienen, deels tegemoet gekomen door de mogelijkheid dat niet-focusbedrijven hun bemestingsruimte met 10% kunnen verhogen als ze op basis van een bedrijfsevaluatie in het najaar kunnen aantonen dat ze onder de strengere drempelwaarde blijven.

Verplicht bemestingsadvies in MAP 5

Binnen het vorig MAP was het onaanvaardbaar dat de vollegrondsteler een groot aantal grondstalen moest nemen die zeker niet allemaal nut hadden. In het nieuwe mestdecreet is dit verplicht bemestingsadvies versoepeld naar 1 staal per 2 hectare voor eenjarige teelten. Voor de meerjarige teelten (boomkwekerij) komt dit op 1 verplicht staal per 6 hectare. Leef je deze verplichting niet na dan zullen de N-bemestingsnormen voor jouw bedrijf met 20% worden verlaagd het volgende jaar.

Meer info?

Recent werden 2 voorlichtingsvergaderingen georganiseerd. De presentaties kan je terug vinden op www.avbs.be (‘kenniscentrum’ – ‘onderwerpen’- ‘MAP’). Eveneens vind je er het artikel dat in ons vakblad (6) verscheen met info over de specifieke stikstof- en fosfornormen voor sierteelt.