Menu

Wettelijk kader

Terug naar Onderwerp >

Wettelijk kaderTerug naar Onderwerp >

Codex voor welzijn op het werk

De Belgische wetgeving over het welzijn op het werk omvat een geheel van bepalingen met betrekking tot de preventie en bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsvloer. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de bevoegdheid voor deze wetgeving.

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk vormt de Belgische basiswet op dat vlak.  Alle inhoudelijke bepalingen worden verzameld in de codex over het welzijn op het werk. Hierin zit een verzameling van wetgeving en besluiten uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB),  het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), aangevuld met een aantal rechten en plichten van de onderneming rond welzijn. De codex legt een kader vast waarin veiligheid en gezondheid op het werk moeten worden gerealiseerd. De werkgever zelf draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid over het beleid dat hij voert.

Streven naar verbetering

De reglementering rond veiligheid en gezondheid kent een lange evolutie, is omvangrijk, complex en niet altijd even duidelijk. De codex voor welzijn op het werk kent geen exacte regels, maar probeert aan te zetten tot het voeren van een structureel en planmatig preventiebeleid op maat van de onderneming. Elke onderneming die een werknemer tewerkstelt, ook al is het maar 1 persoon, ook al is het een seizoenarbeider, valt onder de welzijnswet. Het doel is en blijft het voorkomen van arbeidsongevallen, klachten, beroepsziekten … van je werknemers. Houd steeds dit doel voor ogen: jouw werknemers moeten kunnen werken in een veilige omgeving. Daarom dat je bepaalde acties of opdrachten moet uitvoeren om de veiligheid op het bedrijf te verbeteren. Nog belangrijker is dat je dit kan aantonen. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat je de werknemers instructies geeft, je de nodige controles uitvoert of laat doen, dat je de machines in dienst stelt … Spijtig genoeg komt hier een hele papierwinkel bij kijken. Begin met een eenvoudig documentenbeheer, gebruik de map arbeidsveiligheid om je documenten bij te houden. In verdere hoofdstukken ontdek je hoe je dit best kan doen.

Controle

De overheid controleert of de onderneming zich houdt aan de verplichtingen in het kader van welzijn op het werk. Daartoe heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een inspectiedienst opgericht die nagaat of de werkgever wel degelijk een gestructureerd preventiebeleid voert. Wanneer inspecteurs bij hun bezoek inbreuken vaststellen, zullen zij meestal de werkgever een bepaalde periode geven om zich in regel te stellen. Zij kunnen echter ook onmiddellijk een proces-verbaal opstellen en zelfs de onderneming of een gedeelte ervan sluiten. Vaak vragen zij bij een bezoek om de documentatie die volgens de reglementering in elke onderneming aanwezig moet zijn.