Menu

Zorgen voor een degelijk tuinbouwbeleid met een kanrijke ruimtelijke ordening

Terug naar Onderwerp >

Zorgen voor een degelijk tuinbouwbeleid met een kanrijke ruimtelijke ordeningTerug naar Onderwerp >

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering de strategische visie van het beleidsplan ruimte Vlaanderen goed. AVBS vraagt aan de Vlaamse overheid om ook een visie te ontwikkelen voor de (glas)tuinbouw. De Belgische sierteelt en boomkwekerij zijn goed voor 550 miljoen euro productiewaarde en een netto handelssaldo van 110 miljoen euro. De schaalvergroting in onze sector gaat gepaard met stopzettingen van voornamelijk kleinere bedrijven. Naast economische redenen blijft een groot aantal bedrijfsleiders zonder opvolging en door de beperkingen bij de ruimtelijke ordening van veel bedrijven zet deze trend zich nog voort. Hierdoor veroudert de glasopstand en verzwakt onze concurrentiepositie. Agrarisch gebied zou probleemloos ingezet moeten kunnen worden voor glastuinbouw, maar de praktijk toont aan dat dit niet meer evident is.  

Een korte opsomming van agrarische gebieden waar geen serres meer kunnen vergund worden: Agrarisch gebied met ecologisch belang - bouwvrij agrarisch gebied - landbouwgebied met culturele, historische of esthetische waarden - overstromingsgebied als overdruk van agrarisch gebied - structuurbepalend bouwvrij agrarisch gebied (met natuurverweving).  

Het is reeds 15 jaar geleden dat de Vlaamse regering een toetsingskader opmaakte voor glastuinbouwbe-
drijven. Ondertussen is er heel wat wetgeving gewijzigd of bijgekomen waardoor het toetsingskader ook geactualiseerd dient te worden. Daarnaast moeten we ook verder nadenken over het driesporenbeleid dat op vandaag bestaat voor de glastuinbouwsector. AVBS was bijzonder tevreden met het driesporenbeleid, waarbij zowel glastuinbouw kan ontwikkeld worden in glastuinbouwclusters, in afgebakende macrozones en er ook autonome ontwikkeling in agrarisch gebied mogelijk was. Maar na 10 jaar jaar zien we helaas geen resultaat op het terrein: het wordt steeds moeilijker om een vergunning te krijgen om serres te bouwen.  

Acties om een degelijk tuinbouwbeleid te ontwikkelen

  • Naast ruimtelijk planning voor (glas)tuinbouwbedrijven ijvert AVBS voor voldoende aandacht voor groen in stedelijke gebieden in het nieuwe beleidsplan ruimte Vlaanderen.   
  • Gesteund op het economisch belang van onze sierteeltsector in Vlaanderen en rekening houdend met de evoluties van onze sector in onze buurlanden, dringt AVBS er bij de Vlaamse overheid op aan om kleur te bekennen. Gelooft men nog in de sierteeltsector in Vlaanderen? AVBS gaat ervan uit dat de Vlaamse overheid positief staat tegenover onze sector en vraagt dan ook om mee een kader uit te werken waarin glastuinbouw in harmonie met andere functies kan voortbestaan.  
  • Het bestaande toetsingskader voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven is geen bindend kader. Op zich is dit ook niet noodzakelijk, met die nuance dat we als investeerders wel rechtszekerheid willen waar we nog een nieuwe serre kunnen bouwen of een bestaande serre kunnen uitbreiden. AVBS dringt er dan ook op aan het toetsingskader te actualiseren en dit beleid mee uit te dragen over de verschillende administraties, bevoegdheidsniveaus en belangengroepen.  
  •  Naast een beleid voor serres vraagt AVBS ook een duidelijk wettelijk kader voor het aanleggen van containervelden. We stellen vast dat er steeds meer problemen zijn met het afleveren van de omgevingsvergunning. Samen met serres en containervelden moeten sierteeltbedrijven ook faciliteiten krijgen om een loods te plaatsen in agrarisch gebied.