Menu

Structuur

Structuur

AVBS, opgericht in 1972, is de representatieve beroepsvereniging voor professionele siertelers en groenvoorzieners in Vlaanderen. De AVBS-structuur overkoepelt vier sectoriële vakgroepen, waarvan de oudste reeds in 1929 werd opgericht.
Deze vier vakgroepen zijn:

  • Verbond van Bloemisten
  • Verbond van Boomtelers
  • Verbond van Snijbloementelers
  • Verbond van Tuinaannemers en Groenverzorgers

De vier vakgroepen ontwikkelen activiteiten die zich toespitsen op de belangenverdediging, de voorlichting en bijscholing van de leden en de promotie van hun producten. De overkoepelende AVBS-structuur staat in voor het algemeen beleid en de intersectoriële aangelegenheden, hierbij vaak geruggensteund door haar moederorganisatie de Boerenbond.

Trapsgewijze structuur Boerenbond

De basisstructuur van Boerenbond zijn de bedrijfsgilden . Zij verenigen op (fusie)gemeentelijk niveau de leden-boeren en -tuinders. Met 211 bedrijfsgilden in Vlaanderen en in Oost-België beschikt de organisatie over een fijnmazig netwerk waarmee het werkgebied volledig bestreken wordt. Twintig regioraden komen tegemoet aan de nood om regionale dossiers te bespreken en de bedrijfsgilden te ondersteunen. De provinciale besturen hebben tot taak om de agenda van het Hoofdbestuur voor te bereiden en de provinciale dossiers op te volgen. Het Hoofdbestuur, waarin de provinciale voorzitters en de afgevaardigden van de sectorvakgroepen zetelen, neemt de sectoroverschrijdende standpunten van Boerenbond in.

Er zijn acht nationale sectorvakgroepen (melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, groenten, fruit, akkerbouw en sierteelt). Zij verzorgen de belangenbehartiging voor hun sector. In de studiekringen (95 in Vlaanderen) ontmoeten de leden elkaar per sector voor vorming en kennisuitwisseling. Alle bestuursorganen kunnen tijdelijke, themagebonden werkgroepen oprichten. De Bondsraad is een forum dat het draagvlak voor beslissingen van het Hoofdbestuur verbreedt en de werking ervan evalueert. De Bondsraad bestaat uit de leden van alle provinciale besturen.