In ons dagelijks leven worden we vaker dan vroeger geconfronteerd met juridische vraagstukken. Om daarop een antwoord te bieden, kan je een beroep doen op een advocaat. Maar heb je geen huisadvocaat of vraag je je af of het sop de kool wel waard is? Dan kan het digitaal juridisch advies, dat Boerenbond samen met SBB en advocatenkantoor Areaal aanbiedt, een oplossing zijn. Boerenbond- en AVBS-leden krijgen 20% korting.

“Het is onze vaststelling dat de juridisering van de maatschappij ook impact heeft op de land- en tuinbouwsector”, aldus Joris Van Olmen, directeur Dienstverlening bij Boerenbond. “In eerste instantie contacteren onze leden de collega’s van de afdeling Dienstbetoon en dat is uiteraard goed. Minder complexe zaken trachten wij op de zitdag af te werken, maar we worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met complexe zaken, waarvoor we land- en tuinbouwers moeten doorverwijzen naar gespecialiseerde juridische experten. Dat willen we nu nog gerichter gaan doen. Daarnaast is het ook zo dat onze leden vaak niet gewend zijn om een advocaat te contacteren, terwijl dat in heel veel dossiers wel nodig is. Wij zochten naar een alternatief dat drempelverlagend kon werken en hebben dit gevonden bij de juristen van SBB en de advocaten van Areaal.”

Online-afspraken

“Via onze website kan je direct een afspraak digitaal vastleggen”, vervolgt Joris. “Je weet dan dat je over jouw juridische vraag een uur digitaal advies zal krijgen van een jurist die gespecialiseerd is in dat thema en dat tegen een vooraf bepaalde prijs. Het vervolg is flexibel. Of het eindigt daar, of je kan een bijkomende afspraak maken of met je vragen naar een partij van jouw keuze stappen.”
“Het is belangrijk voor een ondernemer dat hij op voorhand weet welke prijs hij voor een uur advies moet betalen”, vult Laurens De Cock van SBB aan. “Je weet in de beginfase waar je aan toe bent. Je kan daarna nog bekijken of je verdere stappen wil nemen, al dan niet met dezelfde partner.
Hendrik Baumans van advocatenkantoor Areaal beaamt dat: “Het moet de bedoeling zijn dat je een geïnformeerde beslissing kan nemen: wat kan ik vandaag doen, hoe kan ik mijn probleem oplossen? De opties moeten duidelijk worden.”

Voor Boerenbond zijn volgende drie criteria essentieel:

  • het advies moet kwaliteitsvol zijn en worden gegeven door iemand met kennis van de landbouwwetgeving;
  • de toegang moet laagdrempelig zijn zowel naar prijs als naar flexibiliteit;
  • door middel van een ledenvoordeel ontstaat er een win-win voor alle partijen.

Laurens De Cock: je weet in de beginfase waar je aan toe bent. Je kan daarna nog bekijken of je verdere stappen wil nemen.

Logische partners

Zowel SBB als Areaal moesten niet lang nadenken om in dit Boerenbondledenvoordeel te stappen. “Wij kunnen onze sectorkennis goed inzetten”, zegt Laurens. “Juristen of advocaten die ook een zekere kennis van de land- en tuinbouwsector hebben, zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Wij hebben een breed scala aan kennis, met vaak een extra link naar de landbouw. Denk maar aan vennootschapsrecht, waarbij wij ook over vennootschappen in landen tuinbouw kunnen adviseren. Of vermogensplanning en patrimoniumoverdracht, waarbij de landbouwsector ook vaak een heel specifiek verhaal heeft. Er is in de sector ook een zekere drempel om contact met een advocaat te zoeken. Soms is men wel op zoek naar juridisch advies, maar weet men niet meteen waar het te vinden.”
“De eerste vraag van potentiële cliënten is vaak of we iets van landbouw kennen”, ervaart Hendrik. “Wij zijn op ons kantoor sowieso actief in dossiers en met klanten binnen de land- en tuinbouwsector. In die zin is het een goede match met Boerenbond, want we kunnen land- en tuinbouwers een breed gamma aan expertise aanbieden wat betreft het opvolgen of voorkomen van problemen inzake commerciële overeenkomsten, het voeren van commerciële discussies, … Ik merk zelf ook dat er binnen de landen tuinbouwsector vaak enige aarzeling is om zich te laten bijstaan. Ik vind het goed dat we via dit initiatief mensen op één uur tijd richting kunnen geven. Misschien gaan ze niet verder met een procedure, maar ze zijn wel geïnformeerd. En dat is belangrijk. Wij moeten proberen mensen sneller te informeren, want als het binnen ondernemingen fout loopt, is dat vaak omdat men beslissingen heeft genomen zonder zich op voorhand goed te informeren. Dat achteraf proberen op te lossen is niet altijd even eenvoudig.

Hendrik Baumans: wij geven een indicatie: kan je de boete het best betalen of betwisten? En waar moet je daarvoor terecht?

Vier thema’s

Algemeen juridisch advies leek geen evidente aanpak. Daarom werden vier thema’s uitgewerkt.

1. Vragen over contracten

Laurens: “Dat kan bijvoorbeeld gaan over de algemene voorwaarden die leveranciers aan een lid van Boerenbond voorleggen. Leden kunnen dan bij ons komen met de vraag: kunnen we hiermee akkoord gaan en wat betekent dat dan voor ons? Of prijsstijgingen: zijn die contractueel toegelaten, en hoe kunnen die al dan niet worden doorgerekend? Ook bijvoorbeeld het vroegtijdig stopzetten van een contract, afspraken bij betalingsproblemen, het opstellen van compromissen bij vastgoedtransacties, samenwerkingen met collega’s of binnen de familie … Je kan die vragen over contracten echt heel breed interpreteren.”

2. Vermogensplanning en huwelijksvermogensrecht

“Er zijn verschillende huwelijksvermogensstelsels, maar wat gebeurt er met patrimonium dat er al was vóór het huwelijk, wat met schenkingen tijdens het huwelijk, wat zijn de voor- en nadelen van elk stelsel?” vervolgt Laurens. Ook kunnen leden bij ons terecht met vragen over het verschil tussen huwelijk en wettelijk samenwonen, de gevolgen voor erfrecht, het patrimonium bij een tweede huwelijk, of vermogensplanning. De vraag welke mogelijkheden er zijn om patrimonium voordelig over te dragen aan de volgende generatie is er een die zeker leeft bij veel land- en tuinbouwers, met name om de gelijkheid onder de kinderen te garanderen. Verder geven wij ook toelichting bij giften en schenkingen en de fiscale gevolgen daarvan.”

3. Met vragen over het voorkomen en opvolgen van juridische procedures kan je terecht bij Areaal
“Voorkomen is beter dan genezen”, stelt Hendrik. “Mensen kunnen bij ons langskomen wanneer ze een ingebrekestelling gekregen hebben en willen weten: wat kan ik hiermee doen? Wij bekijken dan of er een grond van waarheid in zit en hoe ze daar het best op kunnen reageren.
Stel bijvoorbeeld dat een contract niet conform de mondelinge afspraken zou zijn uitgevoerd. We stellen dan te nemen acties voor. Of: ik word opgeroepen voor de rechtbank, moet ik mij laten bijstaan; moet ik aanwezig zijn bij een verzoeningszitting van het vredegerecht? Maar even goed kan het gaan over ontvangen boetes bijvoorbeeld van de politie of de Mestbank. Wij geven een indicatie: kan je de boete het best betalen of betwisten? En waar moet je daarvoor terecht?”

4. Commerciële discussies over geleverde of ontvangen producten
“We splitsen dat bewust op, want problemen met geleverde diensten of producten houden vaak productaansprakelijkheid in, waarbij het dan gaat over klachten met betrekking tot de kwaliteit van het product. Dat is specifieke materie en er is daarvoor een andere expertise vereist dan bij het voorkomen van geschillen in het algemeen. Maar leden van Boerenbond kunnen dus ook met die vragen bij ons terecht.

Digitaal juridisch advies stap voor stap
  1. Ik heb een juridisch vraagstuk.
  2. Ik surf naar www.boerenbond.be/juridischadvies.
  3. Ik kies het onderwerp dat het best aansluit bij mijn adviesvraag uit een van de vier opties: contracten; voorkomen en opvolgen van juridische procedures; vermogensplanning en huwelijksvermogensrecht; commerciële discussies over geleverde of ontvangen producten.
  4. Ik selecteer de dag en het tijdstip die mij het best passen. Op dat gekozen moment legt een jurist mij in één uur uit wat mijn opties zijn en welke vervolgstappen ik eventueel kan nemen. Dit gesprek verloopt digitaal, ik doe het dus gewoon van thuis uit. Het advies kost mij als lid van Boerenbond 132 euro.

Leden krijgen 20% korting!

Standaard kost een juridisch advies van een uur 165 euro. Boerenbond- en AVBS-leden krijgen 20% ofwel 33 euro korting. Je betaalt dan 132 euro. Deze korting zal effectief als ledenkorting vermeld worden op de factuur.