© AVBS

Een degelijk MAP bepalend voor sierteeltsector

5 december 2022
MAP

Boerenbond en AVBS zijn niet de enige die van mening zijn dat MAP7 zoals het nu op tafel ligt, geen basis kan zijn voor constructief overleg. Door de verschillende landbouw- organisaties wordt intussen samen met de brede voedselketen gewerkt aan een nieuwe voorstellen voor een gedragen MAP7.

De krachten bundelen

Na de woelige periode vol verslagen-heid, kort nadat de eerste voorstellen voor MAP7 bekend waren, had op initiatief van de landbouworganisaties een overleg plaats met een grote groep van partners uit de lokale keten om zich te buigen over concrete voorstellen voor een betere waterkwaliteit. Naast AVBS en Boerenbond hebben ABS, Groene Kring, Jong ABS, Belgapom, Vegebe, Ingro, VBT, Vega-plan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel de handen in elkaar geslagen om te werken aan haalbare oplossingen. Die samenwerking tussen verschillende organisaties doorheen de voedselketen om tot een gedragen MAP te komen is nodig, want het plan zoals het nu voorligt zou enorme gevolgen hebben op zowel de plantaardige als dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de hele sector. Bovendien zou zo een ongebalanceerd plan een zeer zware impact hebben op sierteelt en boomkwekerij, op de voedselproductie en op de verwerkende sector, toelevering en handel in Vlaanderen. Het eerste gezamenlijk overleg bewees dat de keten constructief wil meewerken aan verdere maatregelen die moeten leiden tot een Mestactie-plan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verankert met een betere waterkwaliteit als resultaat. Er wordt dan ook hard gewerkt om tot een evenwichtig voorstel te komen waarin de hele keten zich kan vinden en wat we daarna zullen voorstellen aan het beleid. Het kabinet Omgeving en de VLM hebben aangegeven open te staan voor voorstellen vanuit de keten. We hopen dat het overleg om tot een gedragen Mestactieplan te komen een eerlijke kans zal krijgen en de stem van de hele land- en tuinbouwsector duidelijk gehoord zal worden.

Eerst evaluatie van MAP 6

De vakgroep boomkwekerij, bloemisterij en snijbloemen van AVBS gaf reeds de eerste concrete MAP-stand-Syndicaalpunten van AVBS vorm. De vakgroep vraagt in eerste instantie een evaluatie van de maatregelen in MAP6. Welke maatregelen zijn goed en waar kan er nog geoptimaliseerd worden? Welke maatregelen zijn niet goed en dienen aangepast te worden? Voorstellen voor vereenvoudigingen zijn goed, maar wat is de impact hiervan op het terrein? Tijdens de vergadering werden de uitgangsprincipes, de knelpunten die vragen om bijsturing en punten waarop kan ingezet worden, besproken om tot werkbare voorstellen te komen voor een gedragen MAP7.

Impact sierteeltsector

De voorstellen die in het MAP7-voor-stel van kabinet Omgeving werden opgenomen, zouden hoe dan ook een bijzonder grote impact hebben op de sierteeltsector. Zo worden zowat alle sierteeltproducten in volle grond geoogst na 1 september, denk maar aan alle boomkwekerijproducten, begoniabollen, chrysanten, ... Het seizoen van al deze producten valt voornamelijk in het najaar. Vóór 1 september is er absoluut geen sprake van oogsten, laat staan van verkoopmogelijkheden. Het zou de goede praktijken bij aanplant van bomen en heesters helemaal tenietdoen, laat staan de slaagkans van een duurzame beplanting. Ook de voorgestelde bufferstrook van 6 meter langs alle waterlopen, inclusief grachten, zou een gigantische impact hebben op de rentabiliteit van sierteeltbedrijven. De vollegrondsierteeltsector in Vlaanderen beslaat ruim 5.300 ha. De sierteeltsector genereert een grote productiewaarde per hectare. Voor boomkwekerij in volle grond bedraagt dit bijvoorbeeld ruim 25.000 euro/ha.


"De sierteeltsector produceert dan wel geen voedsel, maar levert een grote meerwaarde in onze maatschappij."


Belang sierteeltsector

De sierteeltsector produceert dan wel geen voedsel, maar levert een grote meerwaarde in onze maatschappij en wint steeds meer aan belang voor de vormgeving van een leefbare omge-ving. Met het groeien van de bevolking en de uitbreiding van de steden, werken en wonen er steeds meer mensen in een stedelijke omgeving. Het belang van groen in de stad neemt daarom alsmaar toe. Groen in de stad zorgt voor meetbare positieve effecten. Dat is de conclusie van heel wat onderzoek en ook een boodschap die AVBS reeds meerdere jaren uitdraagt via het Europese Green Cities project. De concrete conclusies uit onderzoek en de uitgedragen bood-schap zijn daarbij verrassend: groen maakt mensen gezonder, bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, trekt de waarde van huizen op, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker, ... Die voordelen komen uit alle hoeken: privétuinen, parken, groendaken, individuele bomen... Zelfs het kleinste stukje groen levert in de stad waardevolle diensten of goederen op. De diversiteit aan planten, vakkennis en lokale beschikbaarheid van planten die onze sector te bieden heeft, is daartoe broodnodig. Verschillende initiatieven, onder andere vanuit het Departement Omgeving, tonen dat de sector volop mee de kar trekt en samen met de sectorspecifieke keten-partners aan tafel gaat om het stedelijke groen van morgen verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Dit doen we om de biodiversiteit en leefbaarheid in stedelijke gebieden op te waarderen. De mogelijkheden lijken oneindig. Denk maar aan de Green Deal natuurlijke tuinen. Daarin trekken AVBS en individuele kwekers samen met PCS, tuinaanleg en -architecten, groenexperts en vele andere partijen de kar om samen de biodiversiteit in de Vlaamse tuinen te verhogen.