De missie van AVBS en Boerenbond is samengevat in vijf kernwoorden: behartigen, adviseren, innoveren, vormen en verbinden.

 

 

1.    We behartigen de belangen van de sector.

2.    We ondersteunen onze leden via vorming en netwerkactiviteiten.

3.    We stimuleren innovatie in de sierteeltsector.

4.    We creëren maatschappelijk draagvlak voor de sector.

5.    We verlenen kwaliteitsvol advies aan onze leden.
 

Dienstverlening

Onze dienstverlening is veelzijdig. Ze is zowel op het collectief als individueel belang gericht. 

Algemene belangenbehartiging

Het syndicaal werk is een van de rode draden doorheen de dagelijkse werking van AVBS. Een mijlpaal in de werking was de verlaging van het BTW-tarief voor sierteeltproducten naar 6 %, waardoor de oneerlijke concurrentiepositie met Nederland kon worden weggewerkt. We schreven 1996. Het laatste decennium doet AVBS veel inspanningen op het vlak van de strenger wordende milieu-reglementering (gewasbescherming, bodem, water, lucht, verpakking, afval). Ook het sociaal overleg en diverse tewerkstellingsthema’s staan op de voorgrond. AVBS is verder ook zeer sterk vertegenwoordigd in alle nationale, federale en internationale instellingen en commissies die sierteelt- en groenvoorzieningsproblemen behandelen.

Afzetbevordering en promotie

AVBS is op het vlak van afzetbevordering zeer actief. Meerdere bestuursleden van AVBS maken deel uit van de adviesraad voor niet-eetbare tuinbouwproducten binnen de Vlaamse Dienst voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM). Dit orgaan beslist over de besteding van de promotiegelden waarvoor elk bedrijf bijdragen moet betalen. Zo ligt AVBS mede aan de basis van alles wat op promotioneel vlak voor onze sectoren gebeurt in binnen- en buitenland. AVBS financiert op regelmatige basis eigen promotionele acties, waarvan de jaarlijkse begoniatapijten één van de blikvangers vormen. Ook de vakbeurs FLORALL en de maandelijkse producentenbeurzen zijn voorbeelden van de inspanningen die geleverd worden om de sector te ondersteunen.

Collectieve voorlichting

Collectieve voorlichting en bijscholing zijn belangrijke opdrachten binnen de werking van AVBS. Dit gebeurt hoofdzakelijk via het maandelijks vakblad 'Sierteelt&Groenvoorziening'. Verder is er ook aandacht voor voordrachten, studievergaderingen en cursussen over groenvoorziening en actuele sierteeltproblemen in de plaatselijke kringen, theoretische en praktijkgerichte cursussen over zeer uiteenlopende onderwerpen, studiereizen en excursies door sectoriële vakgroepen en kringen in binnen- en buitenland, het uitbouwen van een voorlichtingsapparaat in het kader van de proeftuinen bloemisterij, boomkwekerij, snijbloementeelt en groenverzorging te Destelbergen, en het meewerken aan de uitbouw van teeltwerkgroepen.

Individuele voorlichting en dienstverlening

Meer en meer worden individuele dienstverlening en voorlichting van belang, gezien de verdergaande specialisatie van de ondernemingen en de steeds ingewikkelder wordende bedrijfsadministratie. Wat de individuele dienstverlening betreft, speelt het permanent secretariaat van AVBS een belangrijke rol. Leden kunnen een beroep doen op het PCS en de AVBS- en Boerenbondconsulenten voor teelttechnische en bedrijfseconomische problemen, schattingen, cultuuradviezen, enz. Ook over juridische aangelegenheden krijgen de leden advies. Op sociaal gebied worden alle inlichtingen verstrekt in verband met de sociale wetgeving voor werknemers en zelfstandigen. Tenslotte heeft AVBS een belangrijke doorschakelfunctie voor alle vragen in het kader van uw professionele activiteiten.