Zondag - Dag van de Landbouw: Mag je personeel je helpen?

15 oktober 2022

Doe je zondag mee aan de Dag van de Landbouw, of ben je zinnens dit te doen op de Openbedrijvendag van 2 oktober? Om alle bezoekers te kunnen ontvangen en om de werking van je bedrijf te tonen, reken je mogelijks ook op bijstand van enkele medewerkers. Waarmee moet je dan rekening houden?

Tewerkstelling op zondag

Er is een wettelijk verbod om werknemers te laten werken op zondag, tenzij je gebruik kan maken van een wettelijke afwijking of een uitzondering die door de sector wordt voorzien. In jouw sector is dat echter niet het geval.

Er is wel een algemenere wettelijke uitzondering voor het deelnemen aan manifestaties (artikel 66, 26° Arbeidswet), waarvan je mogelijk gebruik kan maken. Hoewel de Dag van de Landbouw en Openbedrijvendag strikt gezien geen dergelijke manifestatie zijn, wordt het gebruik van deze uitzondering hiervoor door de inspectiediensten doorgaans wel gedoogd.

Verschuldigd loon

Werknemers hebben voor de prestaties die zij op zondag leveren in principe enkel recht op hun gewone loon. Heeft je werknemer in de betreffende week al het volledig voltijdse weekrooster van 38, 39 of 40 uren gewerkt, dan is er echter sprake van overuren. Hiervoor kan je gebruik maken van het systeem van de vrijwillige overuren. Dit zijn overuren waarvoor je medewerker zich elke zes maanden schriftelijk akkoord moet verklaren.

In 2022 betaal je voor maximum 120 van deze vrijwillige overuren (de zogenaamde relance-overuren) geen overloontoeslag en zijn hierop ook geen bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen  verschuldigd.

Heb je dit totaal al overschreden? Dan kan je mogelijk nog tot 100 gewone vrijwillige overuren laten presteren. Hiervoor betaal je dan wel een overloontoeslag van 100% boven 40 uur per week (of een lagere grens, indien je daarvoor een bedrijfs-CAO hebt afgesloten).

Overuren vermijden?

Je kan overuren vermijden, door in onderling akkoord in die week een vrije dag in te plannen of door een tijdelijke wijziging van het uurrooster. Een andere mogelijkheid is om beroep te doen op de uurroosters tot 11 uren per dag en 50 uren per week, indien deze zijn opgenomen in je arbeidsreglement. Dan werk je zonder overuren.

Werk je met deeltijdse werknemers? Hou er dan rekening mee dat je wel een toeslag van 100% betaalt, wanneer zij op deze zondag buiten hun uurrooster werken en hiermee het meerurenkrediet zouden overschrijden.

Inhaalrust

Werknemers die op zondag werken, hebben recht op (onbetaalde) inhaalrust in de loop van de zes dagen die volgen op de gewerkte zondag.

Deze bedraagt:

  • een volle dag, als de werknemer die zondag langer dan 4 uren heeft gewerkt;
  • een halve dag, als dat niet langer dan 4 uren was.

De dag van deze inhaalrust kan echter ook een gewone inactiviteitsdag zijn van je bedrijf, zoals bijvoorbeeld een zaterdag.

Gaat het om overuren, dan moet je daarbovenop normaal gezien wel nog betaalde inhaalrust toekennen. Voor vrijwillige overuren geldt deze inhaalrust echter niet.

Seizoenwerknemers en jobstudenten

Je kan gebruik maken van de plukkaart voor het tewerkstellen van seizoenwerknemers op de Dag van de Landbouw of Openbedrijvendag. Draag er wel zorg voor dat de juiste formaliteiten naleeft (onder meer Dimona, invullen van de plukkaart en afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering).
Ook jobstudenten van (ouder dan) 18 jaar kunnen tewerkgesteld worden. Denk aan de voorafgaandelijke Dimona-aangifte en het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering.

Familie

Je kan familieleden laten bijspringen. Dat kan in een eenmanszaak, maar niet in een vennootschap.  Gaat het om regelmatige hulp, dan moet de helper zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Gaat het om occasionele hulp (minder dan 90 dagen per jaar EN onregelmatig), dan is er geen aansluitingsplicht. Ontvangt de helper een sociale uitkering, wees dan voorzichtig. Vraag de toestemming van RVA wanneer het bijvoorbeeld gaat om een uitkeringsgerechtigde werkloze.

 

Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan enkel helpen in een VZW, niet in een commerciële organisatie. Je mag hem geen loon betalen, maar enkel een onkostenvergoeding, gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, of een forfaitair bedrag. Je moet de nodige informatie verstrekken en enkele verplichte verzekeringen afsluiten.