Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond, Kortrijksesteenweg 1144 J te 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond. 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond.

Links

Links naar AVBS-website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de AVBS-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de AVBS-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door AVBS - Boerenbond

Deze website bevat links naar andere Boerenbondwebsites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

De Boerenbondwebsites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Boerenbond controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Boerenbond en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Boerenbond de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Invoegen (embedden) van grafieken beschikbaar op de Boerenbondwebsite

U mag bepaalde grafieken van AVBS en Boerenbond die u kosteloos aan de hand van widgets worden aangeboden op AVBS- en Boerenbond-websites integreren op eigen websites als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Voor commercieel en/of professioneel gebruik van de beschikbare grafieken (en bijhorende data) vraagt u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AVBS & Boerenbond.

Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ('betalende dienstverlening') of op websites met advertising.

Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.

Voor het embedden van de beschikbare grafieken maakt u enkel gebruik van de insluitmogelijkheid die u ter beschikking wordt gesteld op de desbetreffende Boerenbondwebsite. Dit zorgt ervoor dat de geïntegreerde grafieken steeds AVBS & Boerenbond branded zijn.

De integratie van het beschikbare materiaal geeft u niet het recht AVBS & Boerenbond op enige wijze te associëren met uw site.

U respecteert de context waarbinnen u de beschikbare grafieken op de AVBS- en Boerenbond-websites worden aangeboden. De beschikbare grafieken mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

U beschikt geenszins over de toelating om een archief op te bouwen van grafieken beschikbaar op AVBS- en Boerenbond-websites.

U aanvaardt dat AVBS/Boerenbond niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de beschikbare grafieken. AVBS/Boerenbond blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde materiaal, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart AVBS/Boerenbond tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

AVBS/Boerenbond heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde materiaal op uw website. Ook behoudt AVBS/Boerenbond zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Intellectueel eigendom  - Webinars

Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de websites www.avbs.be en www.boerenbond.be en op alle webinars en opleidingen georganiseerd door AVBS / Boerenbond, rusten rechten van intellectuele eigendom. Elk gebruik is enkel toegestaan mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AVBS / Boerenbond.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AVBS / Boerenbond dan ook niet toegestaan om de content van de webinars en opleidingen van AVBS/ Boerenbond geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te delen, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren, in welke vorm dan ook.

Indien de intellectuele eigendomsrechten van AVBS / Boerenbond worden geschonden, zal AVBS / Boerenbond alle schade die zij hierdoor lijden van de aansprakelijke vorderen.

Merkenregistratie AVBS

AVBSÒ is geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Benelux Merkenregister). Wie gebruik wil maken van dit geregistreerd merk, dient hiervoor toelating te vragen aan de merkhouder (licentiehouder: Boerenbond vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven).

Geregistreerd AVBS-logo

“gecombineerd beeldmerk met woordelementen

Aansprakelijkheid van AVBS / Boerenbond

De informatie op de AVBS- en Boerenbondwebsite is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. AVBS / Boerenbond streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan AVBS / Boerenbond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1. Door in te loggen op de website van Boerenbond verklaren bezoekers van het onlineplatform kennis te hebben genomen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en aanvaarden ze onverkort de toepassing ervan. Adverteerders kunnen enkel een advertentie plaatsen mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

1.2. Via een invulformulier kan een ingelogde bezoeker van het onlineplatform een advertentie opstellen via een invulformulier en deze vervolgens op het onlineplatform plaatsen. Advertenties kunnen enkel worden geplaatst in eigen naam en voor eigen rekening. Advertenties namens of in opdracht van derden zijn verboden.

1.3. Advertenties blijven in beginsel één maand op het onlineplatform staan, mits aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden is voldaan en adverteerders de advertentie niet zelf hebben verwijderd.

1.4. Het niet toegestaan om op het onlineplatform advertenties te plaatsen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend zijn, onjuist of misleidend zijn, persoonsgegevens van derden bevatten of waarmee een inbreuk wordt gemaakt op de geldende wet- en regelgeving.

Adverteerders worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die zij aanbieden of wensen te bekomen. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving mogen worden verhandeld en mogen worden aangewend.

De inhoud van het onlineplatform en de advertentiegegevens mogen door bezoekers of door andere adverteerders van het onlineplatform niet worden openbaar gemaakt of verspreid, aan derden worden verstrekt of met derden worden gedeeld of worden gekopieerd of gereproduceerd behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van AVBS / Boerenbond respectievelijk van de adverteerder.

AVBS / Boerenbond behoudt zich het recht voor om elke advertentie die strijdig is met het nagestreefde doel van het onlineplatform of met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige motvering te verwijderen en om op elk ogenblik en zonder enige motivering bezoekers en adverteerders de toegang tot het onlineplatform te ontzeggen. Boerenbond is echter niet verplicht om toezicht te houden op de inhoud van advertenties die op het onlineplatform worden geplaatst.

1.7. De contractuele afspraken komen rechtstreeks tot stand tussen de bezoekers en de adverteerders van het onlineplatform of tussen de adverteerders van het onlineplatform onderling. AVBS / Boerenbond is nooit partij of op enige wijze betrokken bij de overeenkomsten die tussen de bezoekers en de adverteerders van het onlineplatform of tussen de adverteerders van het onlineplatform onderling tot stand komen. AVBS / Boerenbond komt ook niet tussen in onderlinge geschillen tussen bezoekers en/of adverteerders.

1.8. AVBS / Boerenbond verleent geen enkele garantie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld m.b.t. de persoon van de adverteerder, de inhoud van de advertenties, de aangeboden of gevraagde producten en het gebruik dat van middels het onlineplatform aangeboden, ter beschikking gestelde of geleverde producten wordt gemaakt.

1.9. Door gebruik te maken van het onlineplatform aanvaarden de bezoekers en adverteerders dat bepaalde persoonsgegevens automatisch door AVBS / Boerenbond worden verzameld en verwerkt met het oog op het verbeteren van de dienstverlening van AVBS / Boerenbond . In dat opzicht behoudt Boerenbond zich het recht voor om de persoonsgegevens van bezoekers en adverteerders van het onlineplatform te gebruiken voor een markt- en tevredenheidsonderzoek of voor de verdere ontwikkeling van eigen diensten en producten. Voor meer details wordt verwezen naar het privacy-beleid van AVBS / Boerenbond.

1.10. Het surfen op de website kan de installatie van cookies tot gevolg hebben. De installatie van deze cookies kan worden weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan. Voor meer details wordt verwezen naar het cookiebeleid van AVBS / Boerenbond.

Herroepingsrecht bij online betaling van een lidmaatschap

AVBS vzw biedt de mogelijkheid aan om bij de aanvang van een lidmaatschap onmiddellijk, digitaal te betalen. Betalingen voor lidmaatschap gebeuren daarom bij AVBS vzw.

Onderstaande voorwaarden gelden bij de digitale betaling van een lidmaatschap.

  • Een lid heeft 14 dagen na de aanvang van het lidmaatschap de tijd om de aankoop van het lidmaatschap te herroepen.
  • Het lid moet AVBS vzw wel per mail, per brief of telefonisch informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder kosten.
  • De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst.
  • De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.
  • AVBS vzw vergoedt de betaling van het lidgeld, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen, na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.