MAP

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te beperken, werd de Nitraatrichtlijn uitgevaardigd. Deze Europese richtlijn werd in Vlaanderen omgezet in het Mestactieplan.

Het mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen. De voorbije jaren werden heel wat Mestactieplannen opgesteld. We zitten vandaag aan MAP6. De laatste belangrijke verandering was onder meer de gebiedsgerichte aanpak per afstroomzone in plaats van focusgebieden. Vier gebiedstypes hebben elk een pakket maatregelen voor de land- en tuinbouwer die er zijn gronden heeft liggen. MAP7 is in volle voorbereiding.