Menu

AVBS hamert op behoud flexibele handel na brexit

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Naar aanleiding van de nakende brexit en de mogelijke gevolgen voor de handel in sierteeltproducten in België en de rest van Europa, ging AVBS in overleg met Belgisch Europarlementariër Kris Peeters.

 

Kris Peeters maakt deel uit van de coördinatiegroep die de onderhandelingen voert tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In die rol was hij ook de geschikte persoon om de bezorgdheden vanuit AVBS en de Europese koepelorganisatie ENA over te maken.

Verenigd Koninkrijk belangrijk exportland

Tijdens het overleg schetste AVBS een beeld van de sierteelt- en boomkwekerijsector in België in het algemeen en van de handel met het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder. In 2019 werd er vanuit België voor 67 miljoen euro aan productiewaarde geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. De import vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België daarentegen bedraagt amper 1 miljoen euro. Ook op Europees niveau werd met een aantal cijfers het
belang van de handel met de Britten geïllustreerd. De jaarlijkse productiewaarde voor boomkwekerijteelten op
Europees niveau bedraagt naar schatting 9 miljard euro. Daarvan zou 1,4 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd.

AVBS vreest dat het Verenigd Koninkrijk
vooral fytosanitair grenzen zal opwerpen 

Flexibiliteit behouden

AVBS nam van de gelegenheid gebruik om haar bezorgdheden en standpunten over de brexit te delen. AVBS vreest dat het Verenigd Koninkrijk vooral fytosanitair grenzen zal opwerpen. Voor de sierteeltsector is het extreem belangrijk dat extra eisen zo weinig mogelijk de flexibiliteit van de handel met het Verenigd Koninkrijk belemmeren. De openheid en snelheid waarmee we vandaag handel voeren met het Verenigd Koninkrijk moet zoveel mogelijk gevrijwaard worden. Fytosanitaire certificaten zorgen voor heel wat minder flexibiliteit ten opzichte van de intussen goed gekende Europese plantenpaspoorten. Bijkomende handelsvoorwaarden
zullen wellicht onvermijdelijk zijn. AVBS vraagt dat deze extra fytosanitaire eisen in proportie zijn met de winsten. Eventuele extra eisen moeten tijdig gecommuniceerd worden en er moet een realistische transitieperiode
gehanteerd worden, zodat Britse klanten onafgebroken kunnen worden beleverd.
Een gelijk speelveld voor de verschillende EU-lidstaten is van groot belang. Een volledige importban van risicovolle soorten - waarvan sprake - is voor AVBS en ENA ongewenst. Handel onder bepaalde voorwaarden moet altijd mogelijk blijven.

Ook bij harde brexit overgangsperiode

Afsluitend gaf Kris Peeters aan dat de onderhandelingen nog steeds heel moeilijk verlopen en dat we gezien de
timing stilaan moeten uitgaan van een harde brexit. AVBS benadrukte dat ook bij een harde brexit er een overgangsperiode moet komen met dezelfde fytosanitaire eisen. AVBS dankt Kris Peeters en zijn medewerkers voor hun tijd en steun.