Menu

De basis van de basisinspectie Toezicht Welzijn op het Werk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Vooral de ‘chemische agentia’ stonden in een specifieke campagne hoog op de
agenda. Maar bij inspecties begint men altijd met een algemeen gedeelte. Wat zijn daar
de aandachtspunten?

Elk jaar bekijkt de dienst Toezicht Welzijn één of meerdere sectoren van dichtbij om aandachtspunten of tekortkomingen op sectorniveau in kaart te brengen. Tegelijkertijd kan de sector op deze manier gesensibiliseerd worden. Daarnaast krijgt ook elke Regionale Directie de mogelijkheid om op provinciaal niveau een andere campagne uit te werken. In 2018 werd de Oost-Vlaamse sierteelt doorgelicht. Achteraf kreeg bijna elk bezocht bedrijf schriftelijke waarschuwingen om binnen een af te spreken termijn in orde te brengen.

Nulmeting
Het thema van deze campagne was: ‘Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico’s van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia.” Na constructief overleg tussen de dienst TWW, PreventAgri en de verschillende vakorganisaties werd er beslist om deze controle als basis te nemen voor de nulmeting van de sector.

Altijd de basisinspectie
Tijdens de regionale campagnes van TWW wordt naast het specifieke thema steeds eenzelfde basis bekeken op de individuele bedrijven: de basisinspectie. In dit deel trachten de sociaal inspecteurs een beeld te schetsen van de toestand en de algemene veiligheid voor de werknemers op de bedrijven. Er is dan onder meer aandacht voor de gebruikte arbeidsmiddelen, de elektrische installaties, EHBO…

Recht op rondgang
Een eerste belangrijke stap met betrekking tot het algemene welzijnsbeleid is de aansluiting bij een externe dienst. Voor een wettelijk bepaald bedrag per werknemer (met een speciale regeling voor tijdelijke arbeiders zoals seizoenarbeiders) moet deze externe dienst een aantal basistaken uitvoeren op het bedrijf, zonder extra kosten aan te rekenen. Uitbreiding van dit takenpakket kan altijd, maar daar staat een wettelijk bepaald uurtarief tegenover.
In de forfaitaire dienstverlening, het basistakenpakket dus, zit onder andere een jaarlijkse rondgang vervat. Sommige diensten durven deze rondgang nogal eens te achterwege te laten. Aarzel in dat geval zeker niet om de telefoon te nemen om deze rondgang effectief te laten doorgaan. Je betaalt er immers voor én je hebt bovendien het verslag van die rondgang nodig om voor te leggen aan de inspectiediensten. 

Hang contactgegevens uit
Het personeel dient eveneens te weten wie de aanspreekpunten zijn voor het welzijnsbeleid binnen de onderneming. Daarom is het belangrijk om de contactgegevens van de interne en de externe preventieadviseur uit te hangen in een gemeenschappelijk lokaal. Ook de gegevens van de preventieadviseur psychosociale risico’s dienen hierop vermeld te staan. De externe dienst staat ook in voor het gezondheidstoezicht van zowel de reguliere als van de tijdelijke seizoenarbeiders.

Indienststellingsverslag
Indien de werknemers arbeidsmiddelen gebruiken op het bedrijf, moet er een arbeidsmiddeleninventaris opgemaakt worden. Deze inventaris toont aan met welke arbeidsmiddelen de werknemers in contact kunnen komen. Van elke machine en arbeidsmiddel moet er een indienststellingsverslag zijn. In dat verslag wordt bekeken of de machine aan alle eisen (meestal 19 punten) voldoet en of er dus veilig mee gewerkt kan worden.

Verslagen moeten beschikbaar zijn
De preventieadviseur van het bedrijf kan deze documenten opmaken, maar deze documenten worden ook best voorgelegd aan de externe dienst. De eindconclusie van het indienststellingsverslag moet dan ook zijn dat het arbeidsmiddel veilig te gebruiken is op het bedrijf. Deze verslagen moeten beschikbaar zijn op het bedrijf. Ze hoeven niet ter beschikking gesteld te worden van het personeel. De arbeiders moeten desalniettemin goed ingelicht worden over de risico’s en de werking van de arbeidsmiddelen. 

Veiligheidsinstructiekaarten onontbeerlijk
Om die arbeiders goed in te lichten is het opstellen van een veiligheidsinstructiekaart (VIK) per machine onontbeerlijk. Deze is bij voorkeur in de taal van de gebruiker, maar het belangrijkste is dat ze begrijpelijk zijn. Pictogrammen, tekeningen en dergelijke zijn goede hulpmiddelen om de instructiekaarten begrijpelijk te houden. Het personeel moet deze kaarten wel ter beschikking hebben. Dit houdt in dat de kaarten zich in de refter of in een tijdens de werkuren vrij toegankelijk lokaal bevinden. Ook op verplaatsing dienen deze kaarten meegenomen te worden. Ze kunnen dan ter beschikking liggen in de voertuigen. Indien er nieuwe of tweedehandsmachines aangekocht worden, is het steeds belangrijk om te vragen naar de CE, 
handleidingen in de taal van de gebruiker en dergelijke meer.

Pas op voor bewegende onderdelen
Besteed ook aandacht aan alle bewegende onderdelen van machines en installaties. Deze moeten steeds voldoende afgeschermd te worden door beschermkappen of andere veiligheidssystemen. Plaats deze na eventuele onderhoudswerkzaamheden steeds terug. Fabrikanten plaatsten deze immers op strategische plaatsen om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen.
Aarzel anderzijds niet om de fabrikanten te wijzen op gevaarlijke situaties of risico’s die kunnen ontstaan bij het
gebruik van hun machines. De wisselwerking tussen fabrikant, gebruiker en inspectiediensten komt de veiligheid van de machines enkel ten goede.

Opleiding voor heftrucks
Enkele laatste aandachtspunten die naar boven kwamen tijdens de controlecampagne van TWW: elk personeelslid dat mobiele arbeidsmiddelen (heftruck en dergelijke) bestuurt, moet hiervoor de nodige opleidingen volgen. Dit kan intern of extern gebeuren, maar het is steeds belangrijk om de opleidingen, de inhoud en de resultaten van een proef te kunnen aantonen. Weet dat er opleidingsverstrekkers aanwezig zijn met kennis van de specifieke situatie binnen onze sectoren. Daarenboven moet de bedrijfsleider het desbetreffende personeelslid bevoegd verklaren om de machines te besturen op zijn bedrijf.