Menu

Maak gebruik van de gezamenlijke grondstoffenverklaring

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Via een gezamenlijke grondstoffenverklaring kunnen organische afvalstromen als bodemverbeterend middel afgezet worden zonder voorafgaand te composteren. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, heeft AVBS-Boerenbond een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen.

 

De grondstoffenverklaring heeft gevolgen voor de toepassing van de mestwetgeving en de federale voorwaarden voor meststoffen en bodemverbeterende middelen.

 

Wat houdt deze grondstofverklaring precies in?

AVBS-leden die een massa aan onverkochte potplanten hebben en dit correct willen afzetten kunnen dit nu als bodemverbeterend middel op eigen percelen (of percelen van een collega) uitrijden zonder dit eerst te composteren.

Het verkrijgen van de grondstofverklaring geeft echter nog geen vrijstelling op andere geldende regelgeving. Het gebruik van de grondstof is namelijk enkel toegelaten als eveneens wordt voldaan aan de geldende, federale voorwaarden voor meststoffen en bodemverbeterende middelen en aan de mestwetgeving (meer bepaald het decreet van 22 december 2006 inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen). AVBS-Boerenbond probeerde ook in deze aspecten verduidelijking en versoepeling te verkrijgen aangezien de coronacrisis voor uitzonderlijke omstandigheden zorgt. 

 

 

Wat betekenen deze federale voorwaarden voor meststoffen en bodemverbeterende middelen?  

De federale wetgeving legt voorwaarden op voor het verhandelen van meststoffen en bodemverbeterende middelen. Dit heeft dus een implicatie als de grondstofstroom wordt toegepast op percelen van derden.

De potgrond en de meststoffen die gebruikt zijn in de potgronden zijn toegelaten volgens de federale wetgeving, maar de stroom van onverkochte potplanten wordt nog aanzien als een afvalstof (grondstof door grondstofverklaring), omdat het nog planten bevat. Hiervoor schrijft de federale wetgeving voor dat er nog een ontheffing voor moet worden aangevraagd. Aangezien het niet mogelijk is om een ontheffing voor de sector af te leveren, zou dit betekenen dat iedere sierteler nog een afzonderlijke ontheffing zou moeten aanvragen.

AVBS-Boerenbond ging in gesprek met de FOD volksgezondheid omdat bovenstaande vereisten in deze crisistijden als onmogelijk worden ervaren. De FOD volksgezondheid besefte dat de normale praktijk in deze coronatijden inderdaad onrealistisch is en zorgde dan ook voor een versoepeling.

Het product mag worden afgezet en worden gebruikt op akkers zonder ontheffing, maar onder de voorwaarden van de grondstofverklaring. Let wel, dit wordt enkel uitzonderlijk toegelaten door de uitzonderlijke situatie.

 

 

Hoe je in regel stellen voor de Mestbank?

We communiceerden eerder al dat de grondstof onder het statuut ‘andere meststof’ moet worden toegepast en dat voor de nutriëntendosering een forfaitaire nutriënteninhoud gebruikt kan worden die VLM-Mestbank bepaalt. Het gebruik van ‘andere meststoffen’ impliceert uiteraard dat ook de regels in verband met het toepassen van ‘andere meststoffen’ moeten gevolgd worden. Ook hier is op vraag van AVBS-Boerenbond enige verduidelijking en uitzonderlijke versoepeling gekomen. Een overzicht daarvan vind je hieronder terug of ook op de website van de VLM is dit duidelijk weergegeven.

 

 

Uitbatingsnummer aanvragen

Iedere producent van een ‘andere meststof’ moet een uitbaters- en uitbatingsnummer als ‘producent andere meststoffen’ hebben of een landbouwnummer hebben. Siertelers die geen landbouwernummer hebben, kunnen een (tijdelijk) uitbatingsnummer aanvragen. Dit kan eenvoudig aangevraagd worden via het formulier “Aanvraag van een uitbatingsnummer voor een producent van andere meststoffen” (link naar het document) dat ook kan teruggevonden worden via https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/meststofproducenten/Transporten. Op het aanvraagformulier vermeldt u dan bij vraag 12 ‘sierteler <50are tijdelijke afzet potgrond van niet verkochte sierplanten’. Deze producenten worden automatisch stopgezet door VLM-Mestbank nadat de grondstofverklaring vervalt (op 31 juli 2020). VLM-Mestbank geeft mee dat er uiteraard ook een landbouwernummer zou kunnen aangevraagd worden, maar dit moet dan bij het Departement Landbouw&Visserij en de procedure is omslachtiger.

 

 

Forfaitaire nutriënteninhoud

Er werd door VLM-Mestbank een speciale mestcode aangemaakt voor deze grondstofstroom met volgende forfaitaire nutriënteninhoud: mestcode 1531 ‘POTGROND VAN NIET VERKOCHTE SIERPLANTEN’ ,forfaitair 0,43 kg N/ton en 0,31 kg P2O5/ton op basis van een dichtheid van 350 kg/m³. Indien een sierteler toch met een eigen analyse wil werken, kan dat door de mestcode toe te voegen in ‘Keuze mest’. De analyse moet dan uiteraard door het labo gemeld worden via SMIL.

 

 

Burenregeling

Het transport van ‘andere meststoffen’ naar eigen percelen met eigen vervoer  kan zonder mesttransportdocumenten. Transport naar percelen van derden mag normaal gezien alleen door een erkend mestvervoerder worden uitgevoerd. Voor het transport van de grondstoffenstroom tijdens deze coronacrisis en onder deze grondstofverklaring wordt door staat de VLM-Mestbank uitzonderlijk een burenregeling toe. Burenregeling is wel enkel van toepassing naar andere bedrijven in dezelfde gemeente of aanpalende gemeente.

AVBS-Boerenbond vindt het positief dat bovenstaande pragmatische oplossing gevonden werd, afgestemd tussen de drie instanties die met deze problematiek te maken hebben. Uiteraard hopen we dat ook dat de uitvoering in de praktijk vlot zal verlopen.

 

 

Van afvalstroom naar bodemverbeterend middel

AVBS-leden die hier gebruik van willen maken, moeten zich via het onderstaande korte invulformulier registeren. Eens de registratie voltooid is, ontvang je van AVBS per e-mail een bevestiging met verklaring dat de aangevraagde afvalstroom met een grondstofverklaring omgezet is tot grondstof voor Gebruik als meststof of bodemverbeterend middel. Bijkomend zal je na registratie een afschrift van de oorspronkelijke grondstofverklaring ontvangen. Deze verklaring is belangrijk bij transport van de grondstof naar de akkers en is nodig om de gebruiker te wijzen op de gebruiksvoorwaarden.

 

 

Wat zijn deze gebruiksvoorwaarden?

Je vindt deze duidelijk terug in de grondstoffenverklaring. We sommen hieronder de belangrijkste nog eens extra op.

 • De grondstof is vrij van niet-plantaardige verontreinigingen (potten, labels, steunstokken, clipsen, folies …). Recyclagemogelijkheden voor deze stroom worden hieronder verder toegelicht.
 • Bij toepassing van de grondstof op grasland of akkerland wordt onmiddellijk ondergeploegd.
 • De grondstof kan onder het statuut ‘andere meststof’ worden toegepast. Voor de nutriëntendosering wordt een forfaitaire nutriënteninhoud gebruikt die door VLM-Mestbank werd bepaald.
 • Je geeft een afschrift van de grondstofverklaring (dit ontvang je via mail na registratie van je aanvraag, hieronder) aan de vervoerder. De vervoerder heeft dit document nodig tijdens het transport om aan te tonen dat hij een grondstof en geen afvalstof vervoert. Dit afschrift van grondstofverklaring kan daarna aan de gebruiker worden overhandigd zodat hij ook op de hoogte is van de gebruiksvoorwaarden.
 • Je houdt een materialenregister bij van de geproduceerde grondstoffen, dat volgende gegevens bevat:
  • De hoeveelheid grondstoffen in m³,
  • De aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de materiaalcode. Je kan deze informatie gebruiken:
   • Afvalstroom bevat ongeveer 5% volume plant, de rest is substraat wat hoofdzakelijk uit veen (wit- of zwartveen) bestaat en toegevoegde meststoffen. Je kan eventueel verwijzen naar de specifieke samenstelling van de gebruikte potgrond indien je deze kent.
   • Materiaalcode = M00.00 (andere materialen waarvoor de OVAM een grondstofverklaring heeft afgeleverd)
  • De beoogde toepassingswijze van de grondstoffen. Dit betreft het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel.
  • Indien van toepassing adres/coördinaten van de percelen waar de grondstoffen worden toegepast als meststoffen of bodemverbeterend middel. OF ondernemingsnummer, naam en adres van de vergunde inrichting die dit zal toepassen in meststoffen of bodemverbeterend middel

 

Registratieformulier voor verkrijgen grondstofverklaring

BEX XXX XXX XXX

                                                               gebruiksvoorwaarden en zal mij bij ontvangst in kennis stellen met de                                                                      gedetailleerde gebruiksvoorwaarden vermeld in de grondstofverklaring.

                                                                 Meer info: Miet Poppe 0474/60 81 54, miet.poppe@avbs.be

 

 

Wat doe ik met niet-herbruikbare bloempotten?


© AVBS