Menu

Label voor toxische planten is verplicht in Frankrijk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vorig jaar werd aangekondigd dat in Frankrijk een regelgeving uitgewerkt is die verplicht dat bepaalde planten bij verkoop informatie dragen over hun toxiciteit. Vanaf 1 juli 2021 is deze regelgeving van kracht. Het toepassingsgebied beperkt zich tot Frankrijk en de verkoop rechtstreeks aan eindklanten. De handel blijft in principe gevrijwaard, maar het valt niet uit te sluiten dat je hierover vragen krijgt van je Franse klanten.

 

In 2020 kondigden we reeds aan dat er in Frankrijk een regelgeving uitgewerkt werd die zou verplichten dat bepaalde planten bij verkoop informatie dragen over hun toxiciteit. Vanaf 1 juli 2021 is deze regelgeving van kracht. Het toepassingsgebied beperkt zich tot Frankrijk en de verkoop rechtstreeks aan eindklanten. In principe blijft de handel gevrijwaard, maar mogelijks duiken er onrechtstreeks toch gevolgen op van deze nieuwe wetgeving.

De nieuwe wetgeving verplicht verkooppunten om eindconsumenten te informeren over een mogelijk schadelijk effect van sierplanten op de menselijke gezondheid. Tuincentra of andere verkooppunten kunnen deze informatie op meerdere manieren ter beschikking stellen: via een pancarte in de winkel, een etiket, een brochure, een affiche of een label op de individuele planten. Hoewel deze regelgeving enkel van toepassing is in Franse verkooppunten, is het niet uitgesloten dat je als leverancier hierover vragen zal krijgen van jouw klanten. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden een extra label te voorzien of op bestaande labels de informatie uit te breiden met de nieuwe verplichtingen. We willen jullie informeren over deze regelgeving maar raden tegelijk ook aan om de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Franse klant te houden.

In de lijsten van toxische planten zijn heel wat courante sierplanten opgenomen. Klik hier voor een overzicht van de vier categorieën met telkens een aantal voorbeelden van planten die onder die categorie zijn opgenomen en de informatie die verplicht te melden is bij verkoop aan de eindconsument.

Standpunt AVBS

We gaven al eerder aan dat we geen enkele noodzaak zien dat bloemen en planten informatie over toxiciteit meekrijgen. Bloemen en planten blijven nog steeds niet-eetbare tuinbouwproducten. Het aantal ernstige ongevallen door de toxiciteit van planten, is zeer minimaal. Bijkomend zijn vele van de zogenaamde toxische planten terug te vinden in de omgeving en gebeuren mogelijke ongevallen eerder daar. Het meegeven van die informatie tijdens het moment van aankoop heeft dus slechts een minimaal effect. Bovendien waren we - net als ENA en COPA - van mening dat deze regelgeving niet proportioneel is met de mogelijke positieve effecten. De regelgeving is louter van toepassing in Franse verkooppunten. Samen met onze Europese organisaties zullen we trachten te vermijden dat deze uitgebreid zal worden naar andere Europese lidstaten.

Voor de volledige Franse wetgeving klik je hier.

 

Lijst met planten die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid

1. Planten die toxisch kunnen zijn in geval van inname

Enkel voorbeelden zijn: Digitalis purpurea L. , Daphne laureola L., Nerium Oleander L., Lupinus L .en Taxus baccata L.

Verplichte vermelding van:

Risico-informatie

Giftig bij inslikken.

Informatie over hoe dit te voorkomen

Uit de buurt van kinderen houden

Bel bij inslikken een antigifcentrum of 15 of 112.

Aanvullende optionele informatie

Bewaar het etiket of een foto van de plant om de identificatie te vergemakkelijken.

Informations sur les risques

Toxique en cas d’ingestion.

Informations sur les moyens de s’en prémunir Eloigner des enfants.

En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou le 15 ou le 112.

Informations facultatives supplémentaires Conserver l’étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

 

2. Planten die een allergische reactie kunnen opwekken bij het inademen van pollen

Enkele voorbeelden: Artemisia vulgaris L., Carpinus betulus L., Corylus avellana L. en Phalaris arundinacea L.

Verplichte vermelding van:

Risico-informatie

Kan ademhalingsallergie voor pollen veroorzaken.

Informatie over hoe u dit kunt voorkomen

Vermijd blootstelling van mensen met allergieën.

Informations sur les risques

Peut provoquer une allergie respiratoire par le pollen.

Informations sur les moyens de s’en prémunir Eviter l’exposition des personnes allergiques.

 

3. Lijst met planten die een mucocutane reactie (op de huid of de slijmvliezen) kunnen veroorzaken 

Enkele voorbeelden: Dieffenbachia schott, Euphorbia sp., Philodendron sp. en Spatiphyllum sp.

Verplichte vermelding van :

Risico-informatie

Kan bij inslikken een abnormale huidreactie, oogletsel of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Informatie over hoe u dit kunt voorkomen

Uit de buurt van kinderen houden.

Vermijd contact met de huid.

In geval van contact met huid, mond of ogen, de blootgestelde delen met water afspoelen en kleding wassen die in contact is geweest.

Raadpleeg een antigifcentrum of een arts als er een abnormale huidreactie optreedt.

Als u moeite heeft met ademhalen, bel dan onmiddellijk 15.

Aanvullende optionele informatie

Bewaar het etiket of een foto van de plant om de identificatie te vergemakkelijken.

Informations sur les risques

Peut provoquer une réaction cutanée anormale, une atteinte des yeux ou des difficultés pour respirer en cas d’ingestion.

Informations sur les moyens de s’en prémunir Eloigner des enfants. Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, la bouche ou les yeux, rincer à l’eau les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact. En cas d’apparition d’une réaction cutanée anormale, consulter un centre antipoison ou un médecin. En cas de difficulté pour respirer, appeler le 15 sans délai.

Informations facultatives supplémentaires Conserver l’étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

 

4. Lijst met planten die bij contact met de huid en blootstelling aan de zon, een abnormale huidreactie kunnen veroorzaken (fytofotodermatose)

Enkele voorbeelden: Angelica archangelica L. en Dictamnus albus L.

Verplichte vermelding van :

Risico-informatie

Kan een abnormale huidreactie veroorzaken bij huidcontact gevolgd door blootstelling aan de zon.

Informatie over hoe u dit kunt voorkomen

Vermijd blootstelling aan de zon na het hanteren van deze plant.

In geval van contact, blootgestelde delen met water afspoelen en kleding wassen die in contact is geweest.

Raadpleeg een antigifcentrum of een arts als er een abnormale huidreactie optreedt.

Aanvullende optionele informatie

Bewaar het etiket of een foto van de plant om de identificatie te vergemakkelijken.

Informations sur les risques

Peut provoquer une réaction cutanée anormale en cas de contact cutané suivi d’une exposition au soleil.
Informations sur les moyens de s’en prémunir Eviter de s’exposer au soleil après avoir manipulé ce végétal. En cas de contact, rincer à l’eau les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact.
En cas d’apparition d’une réaction cutanée anormale, consulter un centre antipoison ou un médecin.
Informations facultatives supplémentaires : Conserver l’étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

Link naar de volledige wetgeving

 

Antigifcentra in Frankrijk              

N’appelez le SAMU en faisant le 15 qu’en cas de détresse vitale - 
Numéros d’urgence des centres antipoison, disponibles 24h/24 :

  • Angers 02 41 48 21 21
  • Bordeaux 05 56 96 40 80
  • Lille 08 00 59 59 59
  • Lyon 04 72 11 69 11
  • Marseille 04 91 75 25 25
  • Nancy 03 83 22 50 50
  • PAris 01 40 05 48 48
  • Toulouse 05 61 77 74 47

www.centres-antipoison.net