Menu

Terug naar Actualiteit >Wateraangifte vanaf 2016 digitaal

Alle regio's
Alle sectoren

Online loket

In het verleden kreeg je als sierteler de aangifteformulieren van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) opgestuurd. Deze moesten ingevuld, ondertekend en ingediend worden bij de VMM zelf. Vanaf 2016 zal de aangifte rechtstreeks verlopen via het heffingenloket (www.vmm.be/heffingen). De VMM zal je enkel een brief met de toegangscode versturen. De digitale aangifte is verplicht voor iedereen!

Vanaf 18 januari 2016 is het heffingenloket operationeel.

 

Wanneer indienen? 

Je moet de aangifte indienen via het loket vóór 15 maart 2016.

•    je ontvangt in januari een toelichtende brief van de VMM met een dossiernummer en toegangscode;

•    veilig aanmelden kan je met je elektronische identiteitskaart (eID) of met een token;

•    gegevens bekend uit je vorige aangifte, zijn vooraf ingevuld;

•    met een druk op de knop is je wateraangifte ingediend.

 

De gegevens van je vorige aangifte zullen op voorhand klaar staan. Dit maakt de aangifte makkelijker. Het loket zal ook een digitaal archief worden, waar je de aangifte het jaar nadien terug kan gaan raadplegen. Er zitten ook een aantal kwaliteitscontroles ingebouwd in het loket, waardoor je de aangifte - voor indiening - kan corrigeren en het risico op een foute aangifte kleiner wordt. 

De brief met je dossiernummer en toegangscode kan je ook bezorgen aan je adviseur, die dan voor jou de wateraangifte digitaal kan opmaken en indienen. 

Wateraangifte = heffing op waterverontreiniging en heffing op het winnen van grondwater 

Niet-particuliere watergebruikers met meer dan 500 m³ leidingwater of een eigen grondwaterwinning met een pompcapaciteit van meer dan 5 m³/u, zijn grootverbruikers. Alle grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven aan de VMM. Hieruit wordt een heffing berekend voor het 'vervuilen' van water alsook voor het oppompen van grondwater aan het Vlaamse Gewest.

Vrijwel alle tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een jaarlijkse aangifte indienen.

 

Welke gegevens zijn nodig om een correcte aangifte in te vullen? 

•    Facturen water 2015: abonneenummer en jaarverbruik leidingwater

•    Grondwater:     - merk en serienummer meter                - meterstand                        - vergund debiet                        - pompcapaciteit

•    Hemelwater: afspoelbare oppervlakte (0,8 m³/m²)

•    Oppervlaktewater:     - meterstand 

        - captatieheffing

        - pompvermogen

•    Aantal gezinsleden op 01/01/2016

•    Aantal werknemers in 2015

•    Lozingsplaats

•    IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) 

•    Aanslagbiljet waterheffing HJ 2015

De forfaitaire heffing op waterverontreiniging wordt opnieuw duurder

De heffing voor de waterverontreiniging wordt bepaald door de vuilvracht (VE) van het afvalwater en het eenheidstarief voor heffing (T) van het heffingsjaar. Voor HJ 2016 bedraagt het eenheidstarief voor niet-oppervlaktewaterlozers
50,71 € per vuilvracht. Vorig jaar was dit 44,21 €. 

Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. De tuinbouwsector (28e) wordt relatief voordelig belast volgens het forfaitaire systeem. De sector gebruikt het water immers vooral om de velden te irrigeren. Binnen de landbouwsector 28 valt de sector tuinbouw (ook sierteelt) onder de activiteit 28e.

De vuilvracht (VE) wordt bepaald door de hoeveelheid water (Q) die verbruikt wordt en de omzettingscoëfficiënt (OC). In onderstaande tabel zie je dat je voor het gebruik van 1000 m³ water voor tuinbouw, een heffing moet betalen van 13 € in HJ 2016.

Berekening van de heffing op winnen van grondwater 

Het heffingsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt opgepompt en uit welke watervoerende laag het water afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³ freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat oppompen, betaal je 78 euro per 1000 m³ voor HJ 2016. Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende laag, dan is de heffing (per m³ opgepompt grondwater) duurder. 

 

Correctie grondwater voor beregening in open lucht en correctie hemelwater

In de sierteelt wordt voor een aantal toepassingen water te velde gebruikt. Aangezien bij de irrigatie in openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem - en naar diezelfde watervoerende laag – dringt, mag er met een correctiefactor van 50% worden gerekend, wat wil zeggen dat je slechts op de helft van het opgepompte water voor irrigatie een heffing moeten betalen. Voorwaarde is wel dat het gebruikte grondwater wordt onttrokken uit een freatisch watervoerende laag en gebruikt wordt voor beregening in open lucht. Freatische lagen zijn de bovenste watervoerende lagen die niet afgedekt zijn door een slecht doorlatende laag en die kunnen worden gevoed door insijpelend hemelwater.

Een tweede voorwaarde is dat de toegediende hoeveelheid grondwater voor irrigatie ook correct wordt gemeten en geregistreerd. Bovendien moet dit water apart (rechtstreeks of onrechtstreeks) worden gemeten.

De korting voor beregening met freatisch water geldt enkel voor de heffing op het winnen van grondwater. De heffing op verontreiniging voor het gebruik van dit irrigatiewater betaal je wel gewoon in de heffing op waterverontreiniging. Je kan natuurlijk ook inzetten op alternatieve 'goedkopere' waterbronnen, bijvoorbeeld hemelwater.

Indien je (niet vervuild) hemelwater gebruikt voor het beregenen van teelten in openlucht, betaal je geen heffing voor het gebruik hiervan. De VMM spreekt hierbij immers van 'uitgestelde regen'.

 

Drainagewater

Drainagewater is ook grondwater en moet dus mee opgegeven worden in de wateraangifte. Vrijgesteld van heffing zijn draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- of weiland mogelijk te maken of te houden, of een drainage noodzakelijk voor de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen. Voorwaarde in deze gevallen is wel dat er een hydrologisch attest is afgeleverd. 

 

Boetes en heffingsverhoging

Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd voor het ontbreken van een grondwatermeter. Denk er aan dat de teller verzegeld moet zijn. Bij verbreking van de verzegeling of een (her)verzegeling, moet je dit melden bij de VMM. Een meldingsformulier voor verbreking van de verzegeling van de watermeter kan teruggevonden worden op de site van de heffingen. Ook dit jaar zal de VMM toezien op de melding van het verbreken van de zegel van de meter op de grondwaterwinning en, bij gebrek aan een correcte melding, een boete opleggen. Ook de opgave van verkeerde tellerstanden wordt nauwgezet gecontroleerd en een heffingsverhoging wordt aangerekend!

Als de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld van maximaal 50 % van de heffing op het niet correct aangegeven gedeelte. De heffingsverhoging en boetes worden rechtstreeks via het heffingsbiljet geïnd. 

 

Een praktijkvoorbeeld 

Stel een sierteler (5 gezinsleden) heeft 4,5 ha sierteelt onder glas, 1,5 ha teelt in volle grond en 0,5 ha sierteelt op containervelden. Er wordt zowel leidingwater (210 m³) als grondwater (2600 m³) verbruikt. In 2015 waren er 14 werknemers op het bedrijf. Er werd ook 22.000 m³ hemelwater gebruikt (afspoelbare oppervlakte van 27.500 m²). Het totale waterverbruik op het bedrijf is 24.810 m³. Het waterverbruik wordt verdeeld over de verschillende sectoren, nl. sector 56, sector 59 en sector 28e. 

De heffing op waterverontreiniging bedraagt in dit voorbeeld 794,30 € en de vuilvracht VE is gelijk aan 15,66. Dit is 102,43 € meer dan vorig heffingsjaar. 

 

    150 m³ (5 gezinsleden aan 30 m³) x 1,268 €/m³ = 190,20 €

    420 m³ (14 werknemers aan 30 m³) x 1,369 €/m³ = 574,98 €

    24.240 m³ (tuinbouw) x 13 €/1.000 m³ - (22.000 m³ x 

    13 €/1.000m³ (uitgestelde regen) = 29,12 € 

 

Er wordt eveneens een heffing voor het oppompen van grondwater berekend. Voor het oppompen van 2.600 m³ grondwater (freatisch watervoerende laag) moet er
2.600 m³ x 0,06 € x 1,3019 (HJ 2016) = 203,1 € grondwaterheffing betaald worden. 

 

Indien het opgepompte grondwater gebruikt wordt voor irrigatie van teelten in open lucht én indien het water correct gemeten werd, mag je de correctiefactor doorrekenen, waardoor de grondwaterheffing dan 101,55 euro bedraagt. 

Heffingsbiljet

Op basis van de gegevens die je opgeeft in je wateraangifte, wordt de heffing voor waterverontreiniging berekend. Een groot stuk van dit heffingsbedrag werd echter al als 'voorlopige aanrekening' gefactureerd door de watermaatschappij. Het heffingsbiljet geeft deze informatie weer, zodat je kan zien wat al betaald werd in de waterfactuur, en wat er nu nog resterend moet betaald worden. 

 

Wat heb je nu al betaald via de waterfactuur 2015?

•    een bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het verbruikte leidingwater

•    een bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van de eigen waterwinning.

 

Een 'nieuwe waterfactuur' vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 ziet uw waterfactuur er - opnieuw - anders uit. De Vlaamse regering voert vanaf dan één tariefstructuur in voor heel Vlaanderen. Op uw eerste jaarlijkse verbruiksfactuur staan nog de twee structuren: de oude tariefstructuur voor uw verbruik vóór 1 januari 2016 en de nieuwe tariefstructuur voor uw verbruik vanaf 1 januari 2016.

 

Wat je al wist...

Via je waterfactuur betaal je voor:

•    de productie en levering van uw leidingwater,

•    de afvoer van uw afvalwater,

•    de zuivering van uw afvalwater.

 

Nieuw vanaf 1 januari 2016

De kostprijs van jouw leidingwater is afhankelijk van de hoeveelheid water die je verbruikt. De leidingwaterprijs bestaat uit een vastrecht (= vast bedrag, jaarlijks bedrag per wooneenheid - met een korting van 20% per gedomicilieerde) en een tarief volgens de gebruikte hoeveelheid leidingwater. Bovendien betaal je een integrale waterprijs, die niet alleen de productiekosten, maar ook transportkosten van het leidingwater en de zuiveringskost van het afvalwater in rekening brengt.

Als grootverbruiker krijg je nog steeds een individueel tarief per m³ voor de afvoer en zuivering van afvalwater, berekend o.b.v. de heffingsgegevens. Opnieuw een waterkluwen... . n