Menu

Terug naar Onderwerp >personeel en tewerkstelling

personeel en tewerkstellingTerug naar Onderwerp >


 

 

 

Heb je algemene vragen over het coronavirus? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vragen. Op vragen die specifiek gaan over arbeid en tewerkstelling (ook voor zelfstandigen), geven we in deze rubriek een antwoord. Klik op de vraag en je springt automatisch naar het bijhorende antwoord. 

 

 

Hoe kan ik bewijzen dat de verplaatsingen die ik of mijn personeel maak, noodzakelijk zijn?

De kans bestaat dat je tijdens een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijk kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is.

Je dient aan te geven dat de verplaatsing gebeurt in het kader van activiteiten die behoren tot het Paritair Comité Tuinbouw (PC 145). Bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf zijn erkend als cruciale sectoren volgens de bijlage bij artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020.

Hiervoor hebben we een document voorzien, dat je best volledig ingevuld aan je personeel bezorgt, en zowel door de werkgever als het personeelslid ondertekend worden. Zorg ervoor dat elk personeelslid deze ondertekende verklaring bij de hand heeft, voor elke verplaatsing die gemaakt wordt.

Het volledig ingevulde en ondertekende document kan je bij een eventuele controle tonen samen met het MB van 18 maart 2020. Het geeft weliswaar geen garanties, maar zal de verklaring die jij of je personeel geeft aan de verplaatsing wel kracht bijzetten.

Download het document 'Attest noodzakelijke verplaatsingen'

 

Ik heb nu seizoenarbeiders nodig, maar de buitenlandse werknemers willen/kunnen niet komen. Wat moet ik nu doen om binnenlandse arbeidskrachten te vinden? 

Het feit dat de grenzen overal sluiten en streng worden gecontroleerd, maakt het erg moeilijk om nog buitenlands seizoenpersoneel te vinden.

We vragen daarom om niet te wachten op de buitenlandse arbeiders, maar ook bij VDAB aan te kloppen voor hulp en de binnenlandse arbeidsreserve aan te spreken. Er zijn heel wat mogelijkheden om uit te werven, en bij elk van die groepen heeft Boerenbond bij de overheden/politiek flexibiliseringen kunnen bekomen.

Zo werd op 19 maart - op vraag van BB - beslist om seizoenarbeiders een tweede plukkaart te geven. Zo zijn ze niet langer beperkt tot de 30, 65 of 100 dagen (afhankelijk van de sector), zoals dat gebruikelijk is. Een prima maatregel die een deel van de personeelsproblemen kan oplossen. Wat betreft de groepen die normaliter recht hebben op 100 dagen, krijgen ze in 2020 ook een uitbreiding tot 130 dagen. Daar geldt dus een verdubbeling van de 65 dagen; geen verdubbeling van de 100 dagen.

De vele tijdelijke werklozen (intussen meer dan 1 miljoen in België) kunnen ook ingezet worden op jouw bedrijf. Specifiek voor onze sector kan deze doelgroep geactiveerd worden, mét behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering t.g.v. de tijdelijke werkloosheid. Dat is een mooie geste aan die grote groep, en aan onze sector.

De zelfstandigen uit je omgeving hebben hun zaken moeten sluiten. Velen van hen zullen beschikbaar zijn om als seizoenarbeider te komen werken. Zij zullen de hinderpremie die ze van de overheid krijg wegens de sluiting, kunnen behouden indien ze op jouw bedrijf komen werken.

Studenten (vooral hogeschool- en universiteitsstudenten) kunnen ingeschakeld worden. In het tweede kwartaal (1 april tot 30 juni) tellen de gewerkte uren zelfs niet mee voor het maxima van 475 uur.

Ook asielzoekers die een procedure tot asiel zijn gestart bij het CGVS kunnen meteen geactiveerd worden. Hun wachttijd van 4 maanden komt te vervallen.

De sociale economie (maatwerkbedrijven; de vroegere sociale- en beschutte werkplaatsen) bieden hun diensten en werknemers aan. Spreek gerust maatwerkbedrijven uit je omgeving aan voor eventuele samenwerking.

Heel wat van deze mensen zetten al vele weken de stap naar VDAB, waar men nu een mooi platform heeft 'Help De Oogst'. Daar melden ze zich aan als werkzoekende. Om tot een vlotte matching met de binnenlandse arbeidsreserve te komen, vragen we om je vacatures bij VDAB (hetzelfde platform 'help de oogst') te melden. De #Covid19 vermelding zorgt ervoor dat jouw vacature met prioriteit zal behandeld worden bij VDAB.

Informeer daarnaast ook zeker eens bij de uitzendconsulenten van Werkers.

Tot slot: Ook eigen familie kan ingeschakeld worden. De regels zijn eenvoudig en duidelijk. Familieleden tot en met de tweede graad kunnen gratis meehelpen in het bedrijf. Dit geldt zowel voor eigen familie als voor schoonfamilie. Er mag dus geen tegenprestatie (zoals loon) zijn voor deze mensen. Ook mogen zij geen sociale uitkeringen krijgen (RVA, RIZIV, Leefloon ...)

Concreet kunnen ouders en schoonouders gratis inspringen bij kinderen en schoonkinderen. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook: kinderen en schoonkinderen kunnen meehelpen op het bedrijf van de ouders. Dit is eerste graad verwantschap.

Men kan ook gratis hulp inschakelen van familie van de tweede graad: grootouders, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. Dit alles kan zonder registratie in het Dimona-systeem (registratiesysteem voor werknemers). Ooms en tantes zijn al familie in de derde graad en neven en nichten in de vierde graad. Hiervan wordt niet aanvaard dat deze in familieverband gratis meewerken.

 

Kunnen buitenlandse seizoenarbeiders nog vrij door de Europese lidstaten reizen? 

Zowel de buitengrenzen van de Europese Unie als de individuele grenzen van de lidstaten worden hoe langer hoe strenger bewaakt. Wie een land verlaat, komt terecht in een ander land. Het verlaten is meestal geen probleem. Het betreden van een ander land vaak wel.

Wat betreft reizen over de weg:

Helaas wordt de situatie er niet beter op:
Hongarije heeft haar grenzen gesloten.

Duitsland doet hetzelfde, ook specifiek voor seizoenarbeiders. Duitsland heeft specifieke punten waar mensen de grens kunnen oversteken: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/news/border-crossing-points-list.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Volgende Duitse overheidssite geeft duiding omtrent reisbeperkingen voor seizoenarbeiders: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/03/pm-seasonal-worker.html. Seizoenarbeiders die uit België komen, zullen normaalgezien geen problemen ondervinden.

Hoewel het helaas geen garanties biedt, heeft men op de website van de Federale overheidsdienst 'Werk & Sociaal Overleg' - op onze vraag - een documentje voorzien, dat de werkgever kan invullen en aan de seizoenarbeiders kan overmaken. Dit kunnen zij dan gebruiken ter bewijs dat ze op weg zijn naar België om hier seizoenarbeid te komen uitvoeren. Zie ook de bijlagen. Boerenbond heeft dit officiële document laten vertalen in het Roemeens/Pools/Bulgaars/Hongaars. Kan zeker zinvol zijn opdat men ook aan die grenzen begrijpt waarom men hen zou moeten doorlaten.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om...

BU_certificate cross border.docx
EN_certificate cross border.pdf
HU_certificate cross border.docx
PO_certificate cross border.docx
RO_certificate cross border.docx


Ook een wegenvignet kan meegestuurd worden, en kan helpen. Hierbij de link om de grens tussen België en Nederland makkelijker te kunnen oversteken.
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

Voor verplaatsingen aan de grens met Frankrijk, verwijzen we naar een andere vraag in de FAQ. Ook daar zijn specifieke documenten voorzien.

Willen je seizoenarbeiders de verplaatsing terug naar hun thuisland maken? Zorg dan dat ze de nodige documenten op zak hebben om hun verplaatsing te staven. Zorg ook dat ze voldoende de zuidelijke route volgen, en niet via de grens met Duitsland reizen (gezien deze voorlopig heel strikt is in het doorlaten van mensen)

Wat betreft reizen door de lucht:
Dit is nog mogelijk, hoewel er al enkele luchthavens de deuren tijdelijk (tot 3 mei) hebben gesloten. Zo o.m. airport Charleroi. Eindhoven is nog open, en kan een alternatief zijn. Daarbij wel rekening houden dat je ook daar een grens moet oversteken, en men niet meer dan 2 personen per personenwagen mag vervoeren (waaronder de bestuurder).

Er is een Europese aanbeveling die stelt dat werk in de land en tuinbouw beschouwd moet worden als een cruciale activiteit. Ook verplaatsingen in de Europese Unie met het oog op het werk in de land en tuinbouw, moeten beschouwd worden als essentiële verplaatsingen.
Dit geldt ook voor België. De minister van Binnenlandse Zaken Pieter Decrem heeft bevestigd dat de politiediensten de nodige instructies ontvangen hebben zodat vanaf 1 mei buitenlandse seizoenwerknemers het grondgebied kunnen betreden met de bedoeling om te werken in de land- en tuinbouw .
Het is wel noodzakelijk dat deze seizoenwerknemers in het bezit  zijn van een attest dat hen bezorgd is door hun toekomstige  werkgever en waarin bevestigd wordt dat zij zullen tewerkgesteld worden in de land - en tuinbouw.
Deze attesten kan je vinden op de website van Boerenbond. Het gaat over het Covid -19 attest ( werk in een cruciale sector ) en het certificaat cross border (dat ook in het Bulgaars, Roemeens, Pools, en Hongaars is voorzien).
Deze maatregel geldt dus niet alleen voor wegverkeer, maar ook voor de luchthavens. Vliegtuigen met seizoenwerknemers zouden dan ook zonder problemen kunnen landen in Zaventem.

Voor verdere richtlijnen over vervoer:
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis 

Algemeen: reken momenteel niet te veel op personeel uit andere landen. Probeer uw pijlen op de binnenlandse arbeidsmarkt te richten. Meld uw vacatures via VDAB

 

Met hoeveel personen mag mijn personeel in een auto? 

De regels die betrekking hebben op verplaatsingen staan opgelijst op volgende website: www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis

De basisregel voor personenvervoer is: maximaal 2 personen per personenwagen (bestuurder en passagier). Alleen zo kan de 1,5m afstand gerespecteerd worden.
Een uitzondering is er voor zij die in dezelfde woongelegenheid wonen en dezelfde gemeenschappelijke ruimte delen. Niet alleen gezinnen, maar dus ook seizoenarbeiders die in dezelfde wooneenheid gehuisvest zijn, kunnen met meer dan 2 personen in de wagen.

Bij een eventuele controle, kan u dit bewijzen met het 3-ter document. Zorg dat uw personeel dat samenwoont dit document dan ook steeds bij zich heeft.

Indien er een meningsverschil zou zijn met de controleur, kan er steeds verwezen worden naar de voorwaarde in de officiële FAQ van de overheid, waarin verwezen wordt naar de toelatingsvoorwaarde 'onder hetzelfde dak' te wonen. In de meeste gemeenten/politiezones vernemen we dat men de 3-ter als een voldoende voorwaarde beschouwt om aan te tonen dat men samenwoont.
 

 

Seizoenarbeiders komen toe in België of op mijn bedrijf: moet ik hen in quarantaine plaatsen?

Zij die via de weg toekomen, kunnen onmiddellijk ingezet worden. Er zijn momenteel geen regels die stellen dat men meteen in quarantaine moet.

Belgen die vanuit het buitenland terugkeren via een luchthaven moeten 2 weken in thuisquarantaine blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde quarantaineregels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Belgen die vanuit het buitenland terug naar België mogen en kunnen reizen, maar aankomen op een luchthaven in een buurland, mogen ook daar opgepikt worden wanneer ze niet op eigen kracht terug kunnen geraken. Enkel familieleden mogen de gestrande reiziger oppikken. Als bewijs voor de grenscontrole nemen ze de nodige documenten mee (vluchtgegevens, identificatiegegevens van het familielid). 

 

Hoe kunnen we huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders garanderen, nu enkel hotels mogen open blijven? 

Bedrijven die een eigen huisvesting hebben voorzien, worden niet geconfronteerd met sluitingen. Wel ging er tot voor kort een probleem schuil bij huisvesting in B&B of campings, e.d.m.

Boerenbond heeft daarom bij de bevoegde diensten kunnen bewerkstelligen dat noodzakelijk personeel dat nergens anders terecht kan voorlopig ook in andere mogelijkheden van verblijf (bvb. B&B, Camping, e.d.m.) zullen mogen blijven. Men erkent dat het probleem van personeelstekorten alleen maar zou toenemen bij het sluiten van deze zaken.

De burgemeesters in Vlaanderen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
Hoe kan men bewijzen dat deze huisvesting van noodzakelijke aard is?

Voor de tijdelijke arbeiders (zoals seizoenarbeiders) volstaat het dat zij via hun werkgever een attest van tewerkstelling kunnen voorleggen. 

 

Hoe kans op besmetting in mijn bedrijf minimaliseren?

De algemene voorschriften die vanuit de federale overheidsdienst Volksgezondheid werden uitgestuurd, zijn ook voor jouw bedrijf relevant:

 • Afstand houden tussen de werknemers
 • Laat hen gespreid werken en pauzes nemen, om veelvuldig contact te mijden.
 • Ook de middagpauze in diverse shiften houden
 • Handhygiëne: zet op diverse plaatsen ontsmettingsalcohol.
 • Voldoende de handen wassen
 • Tracht zelf alle ruimtes voldoende te ontsmetten
 • Laat waar mogelijk de deuren openstaan, opdat de klink zo min mogelijk wordt aangeraakt
 • Voldoende verluchting (deuren laten openstaan)
 • Transport van en naar de werf: Niet iedereen kort bij elkaar zetten, zorg voor de nodige ruimte.

 

Is het openbaar vervoer nog steeds beschikbaar? 

Het openbaar vervoer is nog steeds actief, weliswaar met een aangepaste dienstregeling. Op bus, tram en metro gelden de maatregelen van social distancing.
Op de websites van De Lijn en NMBS vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn:
- www.delijn.be  
- www.belgiantrain.be  

Bij gebruik van het openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen, zorgt u ervoor dat u uw reisschema zoveel mogelijk aanpast om de "spitsuren" te vermijden.

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren?

Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen. 

 

Wat als een werknemer symptomen vertoont?

Neem dan contact op met de huisarts. Deze zal de werknemer zelf komen opzoeken, of doorverwijzen, of laten langskomen op een moment dat de praktijk geen bezoekers heeft. Zo worden anderen in de wachtzaal niet onnodig geconfronteerd met iemand die mogelijk besmet is.

 

Dien ik gewaarborgd loon te betalen voor zieke werknemers?

Bij een Belgische vaste werknemer betaal je als werkgever een gewaarborgd loon, dit gedurende de eerste maand.

Bij een seizoenarbeider, Belgisch of buitenlands, ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd.

 

Wat met de huisvesting van besmette seizoenarbeiders?

Bij een besmette buitenlandse seizoenarbeider waarvoor je huisvesting voorziet, is het noodzakelijk dat deze niet in contact komt met de andere werknemers. Dit is uiterst noodzakelijk om verdere besmetting in je bedrijf te voorkomen. Zet hem/haar in een aparte ruimte/wooneenheid. De huisarts zal met jou de nodige maatregelen overlopen.

 

Wat als ik een besmet persoon in mijn bedrijf hebt?

Dan is extra aandacht vereist. Wees alert, want mogelijk zijn er nog mensen besmet. De maatregelen om verdere besmetting tegen te gaan, moeten dan nog strikter in acht genomen worden.

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en). De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een quarantaine is drastisch. Toch raden we aan om ook zij die mee in dezelfde wooneenheid van de besmette persoon woonden in afzondering te plaatsen.

 

Ik heb nu seizoenarbeiders nodig, maar de buitenlandse arbeiders kunnen/willen niet komen… Wat moet ik nu doen?

Het feit dat de grenzen overal sluiten en streng worden gecontroleerd, maakt het erg moeilijk om nog seizoenpersoneel te vinden.

Daarom trachten we bij de bevoegde kabinetten en administraties enkele maatregelen te bekomen.

Op 19 maart heeft de regering beslist om - op vraag van Boerenbond - de seizoenarbeiders zich in ons land bevinden, een tweede plukkaart te geven. Zo zijn ze niet langer beperkt tot de 30, 65 of 100 dagen (afhankelijk van de sector), zoals dat vandaag nog is. Een prima maatregel die een deel van de personeelsproblemen kan oplossen. Meer info volgt! Maar deze boodschap kan je alvast overmaken aan jouw personeel dat interesse heeft om langer aan de slag te blijven.

Verder zijn we in overleg met de overheid om de mensen die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst door hun bedrijf, te kunnen activeren in onze sectoren. Zo kunnen we de werknemers uit de andere sectoren die geconfronteerd worden met minder werk en een verlaagd loon, de kans bieden in onze sector zinvol werk te doen en hun loon verder kunnen opkrikken. DEZE MAATREGEL IS NOG NIET IN GEBRUIK.

Deze laatste maatregel is nog niet in gebruik! Maar Boerenbond doet het nodige om deze onverwachte crisissituatie op te vangen. We houden je op de hoogte.

In afwachting van deze mogelijkheden: betrek ook VDAB in je zoektocht. Meld vacatures op hun website en vraag dienstverlening om personeel te vinden. Zij kunnen helpen bij het eventueel inschakelen van asielzoekers, studenten, en dergelijke meer.

Ook zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten, zijn mogelijks geïnteresseerd. Ze kunnen de premie die ze voor de verplichte sluiting krijgen, combineren met activiteiten met een plukkaart. Dat kan je ook zo aan deze mensen communiceren, en kan hen misschien aantrekken om zich opnieuw in de economie in te schakelen. Kijk in je eigen gemeente rond en spreek gerust mensen aan die in deze situatie verkeren.

Ook eigen familie kan ingeschakeld worden. De regels zijn eenvoudig en duidelijk. Familieleden tot en met de tweede graad kunnen gratis meehelpen in het bedrijf. Dit geldt zowel voor eigen familie als voor schoonfamilie. Er mag dus geen tegenprestatie (zoals loon) zijn voor deze mensen. Ook mogen zij geen sociale uitkeringen krijgen (RVA, RIZIV, Leefloon ...)

Concreet kunnen ouders en schoonouders gratis inspringen bij kinderen en schoonkinderen. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook: kinderen en schoonkinderen kunnen meehelpen op het bedrijf van de ouders. Dit is eerste graad verwantschap.

Men kan ook gratis hulp inschakelen van familie van de tweede graad: grootouders, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. Dit alles kan zonder registratie in het Dimona-systeem (registratiesysteem voor werknemers). Ooms en tantes zijn al familie in de derde graad en neven en nichten in de vierde graad. Hiervan wordt niet aanvaard dat deze in familieverband gratis meewerken.

 

Ik heb deze zomer mensen nodig en vrees niet aan voldoende mensen te raken?

Niemand weet hoe lang deze crisis zal duren en tot wanneer de maatregelen zullen gelden. We hopen dat het vrije verkeer van werknemers en de toestroom van seizoenarbeiders tegen de zomer weer normaal zal verlopen.

 

Wat bij een totale lockdown?

Wat een eventuele lockdown in België exact zou betekenen is op dit moment niet bekend, EU-lidstaten geven hier vaak een (licht) andere invulling aan. Boerenbond pleit er bij de overheid voor om bij een eventuele invoering van een lockdown, de agro-voedingsketen zeker te vrijwaren. Dit wil zeggen dat landbouw- en tuinbouwbedrijven toegang moeten blijven hebben tot arbeidskrachten, productie-middelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, plantgoed, zaad, …) en de nodige werkzaamheden ten alle tijden moeten kunnen uitoefenen. Verder is het van belang dat ook de afnemers van de sector (veilingen, verwerkende bedrijven, …) moeten kunnen verder werken. 

 

Mag ik nog naar het buitenland? 

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle reizen naar het buitenland afgeraden. Raadpleeg de website: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 

 

Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht? 

Het is mogelijk dat een zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken omwille van het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat:

 • de zelfstandige zelf in quarantaine moet;
 • zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.

Als hij zelf niet effectief ziek is en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan genieten, kan hij beroep doen op het overbruggingsrecht (gedwongen stopzetting - gebeurtenis met economische impact). Normaal gezien moet de zelfstandige hiervoor zijn activiteit minstens één volledige maand onderbreken.

Op 17 maart 2020 werd in de Commissie Sociale Zaken de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken (derde pijler overbruggingsrecht) naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. 

Voor de maanden maart en april 2020 gelden in het kader van de derde pijler van het overbruggingsrecht de volgende tijdelijke crisismaatregelen voor zelfstandigen:

 • De zelfstandigen waarvan de activiteiten opgenomen zijn in het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
 • De zelfstandigen waarvan de activiteiten niet zijn opgenomen in voormeld ministerieel besluit, kunnen aanspraak maken op de volledige uitkering voor de maanden maart en april 2020 voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gedwongen worden om hun activiteit te onderbreken naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. De onderbreking moet volledig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. 
  Het betreft een zeer ruime interpretatie van het begrip overmacht. Dit laat toe om de zelfstandigen die vrijwillig beslissen hun activiteit te onderbreken het overbruggingsrecht te laten genieten. Bijvoorbeeld omdat het dagelijkse cliënteel aanzienlijk verminderd is door de gevolgen van de coronavirus-epidemie en het voorlopig niet meer rendabel is om de zaak verder open te houden. In dat geval volstaat een formele verklaring op eer van de zelfstandige.

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden (bijvoorbeeld met de maand mei).

Daarenboven gelden er voor deze tijdelijke maatregelen bijkomende specifieke versoepelingen op de normale regels van het overbruggingsrecht:

 • Er wordt niet meer vereist zelfstandige in hoofdberoep te zijn sedert meer dan 4 kwartalen, noch 4 kwartaalbijdragen effectief betaald te hebben;
 • Het recht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige reeds in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (afhankelijk van het geval 12 maanden of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen ("rugzakje").

Betreffende het vereenvoudigd formulier voor de tijdelijke maatregelen dat nog in opmaak is, zullen er 2 bijkomende versoepelingen worden ingevoerd:

 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.
 • Bovendien moet er niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen, waardoor er geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) meer moet worden opgevraagd.

Acerta maakte dit duidelijke overzicht van de steunmaatregelen waarop je als zelfstandige beroep kan doen

 

Hoe meld ik vacatures bij VDAB?

De nood aan personeel is prangend. Buitenlanders zullen de transfer naar België mogelijks niet meer maken.
Daarom is het van cruciaal belang dat je je vacatures bij VDAB meldt. Zij zullen alles in het werk stellen om personeel te zoeken.

Hoe doe je dat? 

Registreer je als werkgever: https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/ik-wil-niet-eu-onder...
Vacatures publiceren (met hier voorbeeld voor groente- of fruitteelt): https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/ik-wil-niet-eu-onder...
 

Kunnen zelfstandigen die hun winkel moeten sluiten – met behoud van de premie die ze krijgen ter compensatie van de sluiting – in onze sector seizoenarbeid doen?

Absoluut. Stel een horeca- of electrozaak die de deuren moet sluiten: deze zelfstandige heeft plots tijd te veel en wil zich eventueel laten inschakelen in uw land- of tuinbouwbedrijf. Dat kan.

Deze mensen krijgen voor het verplichte sluiten van de zaak een hinderpremie van de Vlaamse overheid, van 4000 euro. Je kan hen garanderen dat men deze premie ook zal krijgen als men zich tegelijk ergens anders aanbiedt in loondienst te gaan werken. Dat werd zo bevestigd bij de beleidsmakers.

Wél is het zo dat een zelfstandige die gebruikmaakt van een overbruggingsrecht allicht niet elders mag bijverdienen. Daar schuilt wel een onverenigbaarheid. Maar deze groep is allicht beperkt.

Informeer dus zeker bij zelfstandigen uit jouw dorp die verplicht moeten sluiten. Misschien bieden zij wel een oplossing voor de tekorten aan arbeidskrachten.

In het nieuwe systeem van wijkwerkers kan er normaal maar maximaal 1 jaar wijkwerk gedaan worden. Is het mogelijk om dit jaar een uitzondering te krijgen zodat de wijkwerkers die vorig jaar reeds aan de slag geweest zijn dit jaar terug als wijkwerker aan de slag zouden kunnen in een tuinbouwbedrijf? 

We krijgen momenteel voor alle mogelijke systemen die er bestaan vragen om ze uit te breiden/flexibiliseren, en we begrijpen deze ook. Maar elke aanpassing vraagt ook heel wat administratieve lasten. Daarom richten we ons op enkele zaken die écht een verschil kunnen maken.
Wijkwerken een extra jaar toestaan? Dit zijn werkzoekenden met een uitkering. Wie wijk-werkt heeft maar beperkt aantal uur dat ze mogen werken (60u/maand). Daarmee is een tuinder maar beperkt geholpen. Beter is om hen meteen als seizoenarbeider in te schakelen. Dan bouwen deze werknemers ten minste ook rechten op, en verdienen ze aan het eind van de maand meer dan de combinatie van hun uitkering en de verdiensten uit het wijk-werken (waar slechts zo’n 5 euro per uur kan verdiend worden).
TIP: probeer de wijkwerkers die je kent uit een vorig jaar aan te moedigen om als seizoenarbeider aan de slag te gaan in jouw bedrijf. 

 

Mogen we seizoenarbeiders die landen wel ophalen aan de luchthaven? Is dit een 'noodzakelijke' verplaatsing, en hoeveel mensen mogen in één wagen?

We adviseren om met enkele wagens apart te rijden, waardoor je uiteindelijk met max 3 mensen in een wagen naar huis kan.
In iedere wagen sowieso een bewijs meenemen dat je naar de luchthaven rijdt om mensen op te halen (vluchtgegevens, certificaat, eventueel al op naam ingevulde plukkaarten, etc), en dat je kan duiden dat de werknemers voor Paritair comité 144 of 145 is. Dit zijn door de minister erkende vitale sectoren die moeten blijven draaien. 

 

Kan ik nog een verzekering afsluiten voor medische problemen bij buitenlandse seizoenarbeiders (FGBB)?

Sinds 2008 hebben Boerenbond en AVBS voor de leden die dit willen een Fonds Gezondheidszorgen (FGBB) afgesloten, waar deze bedrijven hun buitenlandse seizoenarbeiders op kunnen aansluiten. Worden deze seizoenarbeiders geconfronteerd met medische kosten en gezondheidszorgen, dan kunnen de bedrijven zich beroepen op dit fonds.
Het is belangrijk dat wie is aangesloten bij dit fonds ook de namen van deze buitenlandse seizoenarbeiders overmaakt aan CM (de beheerder van het fonds), en ook de bijdrage per seizoenarbeider betaalt.
Voor de bedrijven die nog geen lid zijn van het fonds: we stellen voor dat je dit zo snel als mogelijk doet, en ook elke buitenlandse seizoenarbeider in je bedrijf aangeeft en de bijdrage betaalt. Zo vermijd je grote kosten op een later tijdstip. Het blijft een vrijwillig engagement, maar is in tijden van Corona nog meer dan anders aan te bevelen.
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/fonds-gezondheidszor...

 

Welke ondersteuning kan ik bij 'Werkers' krijgen om mijn personeelstekorten op te vangen?

 1. Wij blijven onze leden helpen voor sociale hulp, mits ‘de nodige afstand’ tot andere personen kan worden gegarandeerd. En zolang ons personeel zelf niet wordt gevat door Corona.
 2. WERKERS stelt gratis het verzekeringskader ter beschikking voor bedrijfsleiders die solidaire en kosteloze hulp willen bieden bij collega’s die problemen hebben met tewerkstelling of zelf te maken hebben met Corona.
 3. WERKERS organiseert samen met Boerenbond een platform voor bedrijven die werknemers te veel / te weinig hebben. WERKERS zal dan proberen deze bedrijven te ‘matchen’.
 4. Via WERKERS in aanneming riepen wij onze 1.200 vennoten (zelfstandigen) op om werkopdrachten te willen opnemen in de land- en tuinbouw.
 5. WERKERS zal al het mogelijke doen om via zijn uitzendcapaciteit, bedrijven die nood hebben aan personeel (bijvoorbeeld seizoenarbeiders) te bedienen.

Meer info: https://www.werkers.be/

 

Kan ik vrijwilligers inschakelen op mijn bedrijf?

We begrijpen dat het personeelstekort noopt tot creatieve oplossingen. Je zou iedereen me open armen ontvangen. Toch is het noodzakelijk om een concreet contract af te spreken met de persoon in kwestie: studentencontract; seizoensarbeid; vaste arbeidsovereenkomst; wijk-werkers; etc.

Vrijwilligerswerk is helaas niet toegestaan in een winstgevend bedrijf. Dit is vooral bedoeld voor de verenigingen zonder winstoogmerk.

 

Mag een student - nu de lessen opgeschort zijn - met een studentencontract komen werken

In principe: Een jongere kan niet werken als student tijdens de ‘verplichte aanwezigheden ‘ op school.
Dat wil dus zeggen dat in normale omstandigheden dit niet zou kunnen.

Gelet op de verschillende wetgeving maken we momenteel volgend onderscheid:

Voor de meerderjarige student:
Het lijkt ons sterk dat de RSZ op dit moment iedereen uit het studentenstatuut ontheft voor de komende weken. In hoofdzaak blijven ze nog met hun studies bezig maar door overmachtsredenen is dit opgeschort. Een overeenkomst voor de hele week onder dit statuut lijkt ons dus zeker mogelijk! Het gaat hier voornamelijk om de studenten hoger onderwijs (hogeschool/universiteiten)

Voor de minderjarige student:
Gelet op een advies van de FOD WASO over het gebruik van voltijdse overeenkomsten voor minderjarige schoolverlaters raden we aan dat de toegelaten arbeidsduur niet meer mag zijn als tijdens een effectieve lesweek (bijvoorbeeld dus woensdagnamiddag wel, …) mogelijk is.

Je moet wel opmerken dat als er bepaalde opdrachten zouden zijn vanuit de school (Bijvoorbeeld via digitale lessen/PC … ) die jongere daar ook verplicht gevolg moet aan geven. School gaat steeds voor op werk!

 

Heb je vragen over tijdelijke werkloosheid, rsz-bijdragen, vakantieregelingen, loonberekeningen, of dergelijke meer?

Werp dan even een blik op de website van uw sociaal secretariaat.
Zo heeft ook Acerta een ruime FAQ opgesteld, die dagelijks wordt bijgewerkt.

https://www.acerta.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen

 

Wat als ik als bedrijfsleider zelf (potentieel) besmet ben met coronavirus?

Voor bedrijfsleiders die zelf (potentieel) besmet zijn met het coronavirus en een bedrijfshulpverzekering hebben bij WERKERS Agrobedrijfshulp, wordt  hulp verzekerd tegen het verlaagd sociaal tarief.  Landbouwers die geen verzekering hebben kunnen ook contact opnemen met WERKERS Agrobedrijfshulp. In deze situatie kan hulp aangeboden worden weliswaar tegen het normale tarief en op voorwaarde dat bedrijfsverzorgers ter beschikking zijn. Sociale hulp aan leden zal immers altijd prioritair behandeld worden.

https://www.werkers.be/verzekeringsmodule-bedrijfshulp

Uiteraard is het in deze omstandigheid belangrijk om maximaal de veiligheid van de werknemers die op het bedrijf komen inspringen te verzekeren. Op de website van de FOD volksgezondheid vind je advies voor zieke mensen en hun omgeving (familie en vrienden) om doorgeven van besmetting maximaal te vermijden.

Covid-19 _ADVIES VOOR ZIEKE MENSEN.pdf

Het dragen van mondmaskers heeft geen enkele meerwaarde. Zoals algemeen gecommuniceerd is het wassen van handen erg belangrijk. Handalcohol is een meerwaarde op enkele strategische locaties zoals aan de receptie of onthaal van het bedrijf.

Hier vind je meer uitleg van Acerta over de mogelijkheden die je hebt bij economische schade of een ziektegeval op het bedrijf.

Algemene info en veelgestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be.