Menu

Terug naar Onderwerp >Voor de sierteler en boomkweker

Voor de sierteler en boomkwekerTerug naar Onderwerp >


- 18 maart 2020 -

Coronavirus : versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De onderstaande maatregelen voor bedrijven treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

 

Algemene maatregelen voor bedrijven

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Er zijn jobs die je niet vanop afstand kan doen, daar moet men de veilige afstand van elkaar kunnen bewaren. Indien die veilige afstand niet gegarandeerd kan worden, dan vraagt men de onderneming tijdelijk te sluiten.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

 

Wat betekent dit voor de siertelers – boomtelers

Sierteelt en boomkwekerij vallen onder het paritair comité 145 (PC145), en vallen daarmee onder de essentiële bedrijven. Deze bedrijven moeten ook de voorzorgsmaatregelen maximaal proberen respecteren. Indien dit niet mogelijk is moeten deze bedrijven echter niet sluiten.

Je mag voorlopig blijven werken als volgende voorwaarden worden gerespecteerd.

 • Het werk kan niet via telewerk georganiseerd worden.
 • Het werk wordt uitgevoerd in openlucht, serre of loods.
 • Social distancing dient op elk moment gerespecteerd te worden.

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen, arbeiders als bedienden.

 

Wat betekent dit concreet voor je bedrijf:

 • Contacten met klanten en leveranciers gebeuren bij voorkeur via telefoon, e-mail, …
 • Vraag toelating aan de klant vooraleer een werf te betreden.
 • Overleg bij voorkeur via telefoon, e-mail, … met je personeel leg hen de aanvullende maatregelen uit (social distancing).
 • Bij het minste vermoeden van ziektesymptomen dient de huisarts gecontacteerd te worden.
 • Kantoren, refters en kleedruimtes worden best beperkt toegankelijk gemaakt en afficheer de affiche ‘Het coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?’ en afficheer dat het aantal personen dat mag aanwezig zijn, gelimiteerd is (social distancing).
 • Voorzien ontsmettingsmiddelen en wegwerpdoekjes voor alle personeelsleden.
 • Per vrachtwagen of bestelwagen kan best slechts één persoon aanwezig zijn.
 • Laat personeelsleden apart en indien nodig met eigen vervoer naar de werf rijden.
 • Respecteer ten allen tijde de regels van social distancing op de werf, ook tijdens overlegmomenten en breaks.

Veel gestelde vragen voor sierteelt en boomkwekerij – FAQ’s

Deze vragenlijst zal voortdurend aangevuld worden op basis van binnengekomen vragen.

 

Het is zeer belangrijk om momenteel geleden verliezen te inventariseren. AVBS volgt de crisis en de invloed ervan op op sectorniveau. Ook op bedrijfsniveau is het heel belangrijk om geleden schade te registeren en verliezen te inventariseren. Afhankelijk van de steunmaatregelen die beslist zullen worden, zal de verloren schade aangetoond moeten worden. We kunnen daarbij reeds volgende tips meegeven:

 • Bewijzen van inkomstenverlies
 • Bewijzen van gekelderde prijzen: overzicht van de prijsvorming (dit wordt ook op sectorniveau opgevolgd), verkoop- en veilingborderels,…
 • Bewijzen van geannuleerde bestellingen, reservaties of levering van klanten
 • Verlies staven met foto's van de teelt, het eindproduct, vernietiging, stortplaats,…
 • Neem contact op met uw boekhouder of andere kennissen die een objectieve economische kijk hebben op uw onderneming. Laat u bijstaan door hen.

 Er kan geen beroep gedaan worden op schattingscommissies, die zijn enkel bevoegd bij weersomstandigheden. Van zodra AVBS meer concrete informatie verkrijgt van bewijzen die nodige zijn voor een bepaalde steunmaatregel, zal dit gecommuniceerd worden.
Klik hier om inkomstenverlies goed bij te houden. Breng omzetverliezen door de coronacrisis goed in kaart. Dit kan later helpen voor een goede en snelle afhandeling. ...

​ 

Door het stilvallen van de handel wordt het verkoopbaar product afval dat weg moet. Het antwoord op bovenstaande vraag is tweeledig. Enerzijds moet je nadenken over waar je het plantenmateriaal naar toe zal brengen. Anderzijds is het mede door fiscale reden van groot belang om te inventariseren hoeveel planten er vernietigd worden.

Waar moet ik naar toe met plantaardige reststromen?
Voor deze afvalstroom zijn er volgende mogelijkheden.

 1. Afvalstroom omzetten naar een grondstof aan de hand van een grondstoffenverklaring. AVBS en Boerenbond hebben in samenwerking met de OVAM, VLM-Mestbank en FOD Volksgezondheid een haalbare en betaalbare oplossing bekomen voor de potplanten (potgrond + planten) die momenteel omwille van de coronacrisis aanwezig zijn op sierteeltbedrijven. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, is een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen. Leden kunnen zich op de AVBS-website registreren en ontvangen daarna een bevestigingsmail met de grondstofverklaring. Meer details en het registratieformulier zijn hier terug te vinden.
 2. Afvalstroom kan op bedrijfsniveau gecomposteerd worden en nadien afgezet worden op bedrijfseigen percelen. In dat geval doet u aan boerderijcompostering. Hierbij is het belangrijk dat er enkel bedrijfseigen uitgangsmateriaal gebruikt worden en het uiteindelijke compost enkel op bedrijfseigen percelen gevoerd wordt.
 3. Afvalstroom naar een erkend composteerder brengen. In dat geval dient u contact op te nemen met een erkend composteerder die uw afvalstroom komt ophalen en zelf in zal staan voor de verwerking. Voordeel van deze optie is dat dit het minste werk met zich mee brengt. Het nadeel is er een kostprijs verbonden is aan de ophaling en verwerking.

Is het belangrijk om te inventariseren welke planten ik vernietig?
Enerzijds om fiscale redenen en anderzijds voor uw eigen informatie is het van belang om goed te inventariseren hoeveel plantenmateriaal u moet vernietigen omwille van de coronamaatregelen. Neem zeker ook contact op met uw boekhouder zodat hij u kan informeren welke stappen u moet nemen om dit correct op te nemen in uw boekhouding zodat achteraf fiscale berekeningen correct verlopen. Je kan melden aan het regionaal kantoor van de belastingen dat je verkoopbare planten niet kan verkopen omwille van coronamaatregelen. De fiscale administratie heeft dan drie dagen tijd om dit vast te stellen. Verplicht is dit niet, maar dit is vooral belangrijk om bij latere belastingcontroles te kunnen aantonen waarom je zoveel omzetverlies hebt. Blijf in elk geval voldoende bewijsmateriaal verzamelen om eventueel te kunnen inzetten bij een opkoopregeling of een noodfonds.

Naast de melding aan het regionaal belastingskantoor raadt AVBS ook aan om een melding te doen bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Je kan hier aangeven wanneer je een hoeveelheid planten gaat vernietigen. Beschrijf hier ook zeker bij dat afhankelijk van de looptijd van de maatregelen er nog bijkomende vernietigingen gaan gebeuren. Je kan dit doen door te mailen naar:

Klik hier om inkomstenverlies goed bij te houden. Breng omzetverliezen door de coronacrisis goed in kaart. Dit kan later helpen voor een goede en snelle afhandeling. ...

 

Sinds de stapsgewijze versoepelingen, zijn alle winkels weer open voor particulieren. We volgen de ontwikkelingen van de huidige tweede golf op de voet. 

 

Sinds de versoepelingen van de maatregelen, kunnen tuinaanleggers hun activiteiten weer uitvoeren, zo ook de nodige bestellingen plaatsen en afhalen. Uiteraard wel steeds met de nodige hygiënemaatregelen in het achterhoofd.  

 

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

 

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten als ze de sociale afstand respecteren. Onder e-commerce valt levering aan huis en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur.
Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.

 

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven. De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan. Bloemenautomaten worden hier niet expliciet vermeld, en moeten dus in principe dicht. AVBS en Boerenbond vragen om de verkoop van bloemen via automaten uitdrukkelijk wel toe te laten, mits uiteraard het in acht nemen van de regels rond social distancing.

 

Internationaal goederenvervoer blijft mogelijk. Volgens de richtlijnen mag ook de sierteeltsector nog steeds werken. 
B2B-handel blijft mogelijk, ook internationaal. De vraag is wel zo goed als volledig stilgevallen, maar het transport kan dus wel plaats vinden. 
Consumenten kunnen wel niet zelf grensoverschrijdend producten vervoeren.

 

In eerste plaats is het belangrijk om het afgesloten contract volledig en grondig na te lezen, zeker ook de verkoopsvoorwaarden. In de verkoopsvoorwaarden worden meestal een aantal situaties omschreven waaronder het mogelijk is het contract op te zeggen of te annuleren.  Indien overmacht voorzien wordt als reden tot ontbinding van het contract, is de vraag wat onder “overmacht” begrepen wordt. Allicht zouden de maatregelen die getroffen worden omwille van de verspreiding van het COVID-19-virus  een situatie van overmacht kunnen uitmaken. Het moet dan gaan om een ontoerekenbare onmogelijkheid. Het nakomen van de aangegane verbintenis wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
Vervolgens is het belangrijk om na te gaan welke schadevergoeding er bedongen is ingeval van ontbinding van het contract; ingeval van overmacht is geen schadevergoeding verschuldigd.

Aan stekleveranciers raden we aan hetzelfde te doen en de contractueel opgenomen afspraken correct op te volgen met uw klanten, inclusief de mogelijkheid om ingeval van overmacht het contract te kunnen annuleren.

Hou in elk geval rekening met de volgende zaken: 

 • We zitten hier in een contractuele situatie tussen professionelen: verkoper/koper. De Belgische wetgeving ziet er anders uit voor professionele dan voor particuliere kopers.
 • Welke regelgeving is van toepassing? Dit kan afwijken in geval het contract aangegaan is met buitenlandse klanten of leveranciers. Ook dit is normaal gezien terug te vinden in de algemene verkoopsvoorwaarden.
  Het kan dus zijn dat het Nederlandse recht dan wel bv het Duitse of het Franse recht van toepassing is
 • Naast telefonisch contact met uw klant of leverancier is het zeer belangrijk om ook per e-mail en indien nodig per aangetekend schrijven te annuleren. Het is daarbij belangrijk het aangetekend schrijven goed te onderbouwen en sowieso de overmacht en uitzonderlijke omstandigheden in te roepen als reden tot annulatie.
 • Afhankelijk van de taal waarin het contract is opgesteld (Nederlands/Frans/Engels/Duits, ..) de email en aangetekende brief ook in dezelfde taal opstellen.

Met trouwe klanten en leveranciers worden bestellingen ook vaak via officieuze wegen bevestigd (mail, telefoon,…). Buiten de juridische en contractuele weg, stuurt AVBS er op aan dat beide partijen in overleg gaan en tot een afspraak proberen te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Ook voor dergelijke vragen (contracten, annulatie bestellingen, overmacht) kan je terecht op 016 28 61 61 of per mail op corona@boerenbond.be.

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de poster met preventieve richtlijnen om de verspreiding van corona tegen te gaan vertaald in tien talen. Je kan deze hier downloaden.

 

Op bedrijven waar geen telewerk mogelijk, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen.
Land- en tuinbouw behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze bedrijven mogen de  werkzaamheden verder zetten en moeten in de mate van het mogelijke de sociale afstand en hygiënemaatregelen respecteren.
Voor de meeste werkzaamheden op een land-of tuinbouwbedrijf kan die sociale afstand zeer goed nageleefd worden. Echter deze tijd van het jaar worden verschillende teelten geplant. Dit is een uiterst cruciale handeling en kan niet uitgesteld worden tot later in het seizoen. Voor het planten van plantgoed op grote schaal wordt gebruik gemaakt van een plantmachines. Gezien de plantafstand tussen de rijen cruciaal is tijdens het planten, is het niet mogelijk om tijdens deze werkzaamheden de sociale afstand te respecteren.

Boerenbond/AVBS adviseert om standaardhygiëne maatregelen in acht te nemen om het personeel zo goed mogelijk te beschermen.

 • Zorg indien mogelijk dat de arbeiders niet met de gezichten naar elkaar op de machine zitten
 • Probeer zoveel mogelijk de personen van elkaar af te schermen (waar mogelijk fysieke barrières, ….)
  ​Op Youtube werden al enkele goede filmpjes hieromtrent gedeeld.
 • Respecteer zeker de algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, richting hoesten, …) en personen met mogelijke symptomen apart plaatsen
 • Probeer op uw bedrijf te werken in vaste groepjes die niet met elkaar in contact komen (om zo verspreiding tegen te gaan)

Wanneer het gaat over externe personen (bv. van verschillende locaties) die naar het bedrijf komen wordt het afgeraden deze toe te laten (zorgen voor fysieke barrières).

Tot slot: Het is afgeraden om zonder fysieke barrières te werken bij externe werknemers die afkomstig zijn van verschillende locaties 

 

In de huidige maatregelen wordt geen beperking opgelegd naar de afstand die afgelegd mag worden voor de aankoop van plantenmateriaal. Consumenten, particulieren, zijn ertoe gehouden thuis te blijven, behalve in geval van noodzakelijke verplaatsingen om zich te begeven van en naar plaatsen waarvan de opening is toegelaten. Gezien tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen de deuren mogen openen, kunnen consumenten zich daar naartoe verplaatsen, zonder beperking in afstand. In geval een consument een grote verplaatsing aflegt om een speciale bestelling af te halen, kan het raadzaam zijn om die klant te adviseren een kopie van de bestelling onderweg bij de hand te houden. Op deze manier kunnen uw klanten geruster de baan op en allicht vlotter door een eventuele controle.

 

De kans bestaat dat je tijdens een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijk kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is.

Je dient aan te geven dat de verplaatsing gebeurt in het kader van activiteiten die behoren tot het Paritair Comité Tuinbouw (PC 145). Bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf zijn erkend als cruciale sectoren volgens de bijlage bij artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020.

Hiervoor hebben we een document voorzien, dat je best volledig ingevuld aan je personeel bezorgt, en zowel door de werkgever als het personeelslid ondertekend worden. Zorg ervoor dat elk personeelslid deze ondertekende verklaring bij de hand heeft, voor elke verplaatsing die gemaakt wordt.

Het volledig ingevulde en ondertekende document kan je bij een eventuele controle tonen samen met het MB van 18 maart 2020. Het geeft weliswaar geen garanties, maar zal de verklaring die jij of je personeel geeft aan de verplaatsing wel kracht bijzetten.

Download het document.

 

Ook in onze buurlanden gelden strikte regels i.v.m. het coronavirus. In België wordt het grensverkeer strikt gecontroleerd. Diverse, kleinere grensovergangen werden gesloten. Aan de open grensovergangen vinden controles plaats.

Frankrijk
In Frankrijk moet iedereen die er op de openbare weg komt beschikken over het document ‘attestation de deplacement dérogatoire’. Dit document moet je zelf invullen. Als landbouwer heb je dit nodig om bv. met de trekker naar je veld te rijden maar ook je toeleveranciers hebben het nodig. Wie het document niet bij heeft kan een boete opgelegd worden van 135 euro tot 375 euro. We stellen het document (https://www.boerenbond.be/system/files/onderwerpen/onderdeel/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf; hieronder ook als bijlage) ook ter beschikking op onze website.

Naast dit document moeten personeelsleden ook het document dat ze werknemer zijn bij hebben en dat aangeeft dat de verplaatsing essentieel is voor hun werk. Dit is het document ‘justificatif-déplacement-professionel’. Dit document vind je hier (als bijlage bij dit bericht;https://www.interieur.gouv.fr/justificatif-deplacement-professionnel-fr-...).

Bij het terugkeren naar België kan de Belgische politie een bewijs vragen van verblijf in België. Dit is bv. je Belgische identiteitskaart en een attest van de gemeente van verblijfplaats. Zeker wanneer buitenlandse (seizoen)arbeiders moeten werken op percelen Frankrijk zal het essentieel zijn dat zij voor terugkeer naar België het ‘verblijfsattest van een seizoenarbeider’ bij zich hebben.

Hieronder nog de link naar de website van de Franse overheid met meer informatie:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

Nederland
Op heden zijn ons geen maatregelen in Nederland bekend die Belgische landbouwers niet toelaten daar veldwerkzaamheden uit te voeren. In België is het een essentiële activiteit. Dus landbouwers mogen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten de grens oversteken.
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.
Meer informatie en het vignet zelf vind je via deze link:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland.

 

Duitsland

Op heden zijn ons geen maatregelen in Duitsland bekend die Belgische landbouwers niet toelaten daar veldwerkzaamheden uit te voeren. In België is het een essentiële activiteit. Dus landbouwers mogen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten de grens oversteken.

 

Vanaf maandag 20 april 2020 worden de keuringsactiviteiten tijdens de periode van de noodmaatregelen uitgebreid. Daarvoor heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toelating gegeven via ministerieel besluit. De toegelaten keuringsactiviteiten gebeuren nog steeds enkel op afspraak. Zo wordt er rekening gehouden met de strenge veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis zodat de veiligheid van iedereen kan worden gegarandeerd.

Alle keuringsactiviteiten kunnen plaatsvinden met uitzondering van de periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die normaal tussen 13 maart 2020 en het einde van de noodmaatregelen zouden plaatsvinden.

Zonder voorwaarden kunnen volgende keuring van landbouwtrekkers en landbouwaanhangwagens plaats vinden:

 • De administratieve keuring voor inschrijving
 • De keuring vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België
 • De periodieke keuring
 • De technische herkeuring 

De belangrijkste noodmaatregel is dat de termijn voor de periodieke keuring met vier maanden wordt verlengd voor alle voertuigen. Deze verlenging blijft van toepassing maar is licht aangepast. De verlenging is van toepassing op alle voertuigen die onderworpen zijn aan een periodieke keuring tussen 13 maart 2020 en één maand na de einddatum van de noodmaatregelen. De verlenging is niet van toepassing voor herkeuringen.

Meer informatie: www.gocavlaanderen.be

 

Tijdens de eerste golf werden heel wat controles van diverse controle-instanties (FAVV, Sociale inspectie, etc) opgeschort.
Intussen zijn deze weer in werking en mag u weer inspecties verwachten. Zo is er de jaarlijkse flitscontrole van de sociale inspectie die momenteel aan de gang is.

Zorg er dus voor dat u maximaal in orde bent met alle nodige regelgeving.