Menu

Het Fonds Gezondheidszorgen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De campagne voor het Fonds Gezondheidszorgen (FGBB) voor 2019 gaat weer van start. Om een oplossing te voorzien in de situatie waarin voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten medische kosten moeten worden gemaakt, en om te voorkomen dat er daarvoor geen waarborg of tussenkomst zou zijn sloot Boerenbond/AVBS al in 2008 een overeenkomst met CM.

 

Enkel voor leden Boerenbond en AVBS
De overeenkomst die Boerenbond met LCM (Christelijke Mutualiteit) heeft afgesloten, geldt alleen voor de leden van Boerenbond én AVBS en dit voor de seizoenwerknemers die op hun bedrijven tewerkgesteld worden. Hierdoor kunnen we aan onze leden een belangrijk ledenvoordeel aanbieden. Voor de leden die toetreden tot het FGBB is er de rechtszekerheid dat er zich geen problemen meer kunnen voordoen wat de verzekering gezondheidszorgen en medische kosten betreft. Er is altijd een waarborg én een tussenkomst. Voor de seizoenwerknemers blijft alleen de betaling van het remgeld over, zoals dit ook het geval is voor alle Belgen. Men zal bijgevolg niet meer geconfronteerd worden met een factuur die nagestuurd wordt om in orde te kunnen blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen in België. In het verleden was dit soms het geval vanaf het derde jaar tewerkstelling in België. Aan die onzekerheid wordt door de toetreding tot het FGBB een einde gesteld.


De toetreding is vrijwillig
Het is belangrijk te benadrukken dat de toetreding tot het FGBB voor de leden Boerenbond/AVBS vrijwillig is. Iedereen kan autonoom beslissen of hij al dan niet wenst deel te nemen aan de nieuwe mogelijkheid om toe te treden voor het jaar 2019. Wanneer er in de onderneming bijvoorbeeld uitsluitend seizoenwerknemers uit België zouden worden tewerkgesteld, dan zijn die reeds in regel met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen zoals die in ons land uitgewerkt is. In een dergelijke situatie vormt de toetreding tot het FGBB dan ook geen meerwaarde. Iedereen moet dus zelf uitmaken wat voor hem of haar de beste oplossing is. Wanneer men op het bedrijf ook seizoenwerknemers van buiten België in dienst zal nemen, geven wij de raad om zeker toe te treden tot het FGBB.


Uitsluitend voor gezondheidszorgen
De uitgewerkte regeling heeft uitsluitend betrekking op de verzekering gezondheidszorgen. Het gaat dus niet over ziekte-uitkeringen, ook niet over een verzekering tegen arbeidsongevallen of een hospitalisatieverzekering. Maar, alle medische kosten die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een doktersbezoek, een consultatie in het ziekenhuis, de aankoop van medicatie of een bezoek aan de tandarts … worden wel bedoeld. De betrokken seizoenwerknemer zal alleen het remgeld ten laste moeten nemen, zoals dit ook voor Belgen geldt. Er is door Boerenbond ook een aanvullende verzekering onderschreven om ook de opname in een ziekenhuis in deze overeenkomst mee op te nemen en ook de betaling van deze kosten te garanderen. Ook in deze situatie willen we ervoor zorgen dat er altijd een tussenkomst is overeenkomstig datgene wat voorzien is in de wettelijke verzekering gezondheidszorgen en dit een zonder aanvullende premie.


Alleen voor seizoenwerknemers
Het FGBB geldt alleen voor seizoenwerknemers en dus niet voor vaste werknemers. Ook de gezinsleden vallen niet onder de regeling. De seizoenwerknemers moeten met Dimona aangemeld zijn bij de RSZ en dit voor de aanvang van de tewerkstelling. De verzekering is in de eerste plaats bedoeld voor seizoenwerknemers die hun gewone verblijfplaats niet in België hebben en die tijdelijk naar België komen om hier te werken als seizoenwerknemer. Wanneer daarentegen personen uit de nieuwe lidstaten naar België komen om hier ingeschreven te worden als vaste werknemer, dan worden er voor deze werknemers sociale bijdragen betaald op hun loon in België en vallen zij automatisch onder de regeling gezondheidszorgen zoals die geldt voor de Belgische reguliere werknemers. Het is ook zo dat wanneer aan een seizoenwerknemer, na afloop van de tewerkstelling met het gelegenheidsdocument, een vast contract wordt aangeboden, bijvoorbeeld voor enkele weken, deze vaste tewerkstelling niet meer valt onder de regeling die uitgewerkt is via het FGBB.
Periode waarvoor de verzekering geldt. De seizoenwerknemers kunnen terugvallen op het FGBB voor wat de medische kosten betreft gedurende het tijdvak vanaf de eerste dag waarvoor de werkgever een Dimona-aangifte heeft gedaan en dit tot de zesde dag volgend op de dag waarvoor het laatst een Dimona-melding is gebeurd. Wanneer een seizoenwerknemer in de loop van het jaar voor meerdere kortere periodes naar België zou komen, kunnen er meerdere dergelijke tijdvakken van verzekering zijn. Het bijhouden en opvolgen van de Dimona-gegevens is nodig omdat het toch alleen maar de bedoeling kan zijn dat er een waarborg gezondheidszorgen voorzien wordt voor de periode dat de seizoenwerknemer in België effectief aan het werk is.
Het melden van de seizoenwerknemers bij CM is nodig. Een werkgever die toetreedt tot het FGBB moet zijn seizoenwerknemers, die geen vaste verblijfplaats in België hebben, melden bij CM Limburg. In dit verband geldt er een belangrijke vereenvoudiging voor de seizoenwerknemers die jaar na jaar terugkeren om te werken bij dezelfde werkgever. Voor de seizoenwerknemers die voor de eerste keer naar België komen, blijven de bestaande documenten van toepassing: er moet een inschrijvingsformulier en een verklaring van de werkgever aan CM Limburg bezorgd worden. Voor diegenen die het jaar nadien terugkeren om als seizoenwerknemer te werken bij dezelfde werkgever, moeten deze documenten niet meer ingevuld worden: er moet alleen aan CM Limburg gemeld worden dat de seizoenwerknemers met het werk gestart zijn. Het is ook belangrijk dat het einde van de tewerkstelling wordt meegedeeld. Die melding kan per mail, fax of brief. Voor seizoenwerknemers die jaar na jaar terugkomen, is er dus een belangrijke vereenvoudiging. Voor seizoenwerknemers moeten enkel de allereerste keer dat ze naar België komen de voorziene formulieren ingevuld worden. Het is essentieel dat de werkgever al zijn seizoenwerknemers identificeert en de nodige gegevens bezorgt aan CM Limburg. In de toekomst zullen we ook voor de werknemers die de eerste keer naar België komen als seizoenwerknemer proberen de administratie te vereenvoudigen.


Tijdstip van toetreding.
Aan de werkgevers wordt de nodige tijd gegeven om toe te treden tot het FGBB. De campagne voor 2019 wordt opgestart in maart 2019 en werkgevers kunnen voor het jaar 2019 toetreden tot 30 september 2019. Wij geven evenwel de raad om de toetreding toch reeds bij het begin van het jaar te doen, teneinde dit later niet uit het oog te verliezen. Het is een eenmalige aansluiting en het is misschien daarom beter dit nu al in de komende weken te doen. Zeker bedrijven die reeds in het voorjaar seizoenwerknemers tewerkstellen, wachten best niet met de toetreding tot het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond. Men kan toetreden door de premie te betalen (zie verder). Het melden van de seizoenwerknemers die dit jaar op het bedrijf zullen worden tewerkgesteld (via het inschrijvingsformulier werknemer), kan natuurlijk alleen maar gebeuren wanneer die personen in de loop van het jaar effectief op het bedrijf aankomen.

Premie van 6 euro per seizoenwerknemer
Wanneer men toetreedt tot het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond is er gedurende het hele jaar 2019 de zekerheid dat er een waarborg én ook tussenkomst is voor alle medische kosten, ook bij een opname in het ziekenhuis. Er wordt aan de werkgevers die toetreden tot het FGBB gevraagd om een premie betalen van 6 euro per seizoenwerknemer. De betrokken werkgever hoeft nadien dus niets meer te doen, behalve het melden van de identiteit van de seizoenwerknemers die in 2019 komen werken. Hij zal ook niets meer hoeven te betalen. Ook de seizoenwerknemers waar het over gaat, hebben de zekerheid dat er te allen tijde een tussenkomst zal zijn in de medische kosten en dit volgens de regels die ook gelden voor de Belgen zelf. Zoals hoger reeds vermeld, moeten zij alleen zoals de Belgen zelf het remgeld ten laste nemen.

Berekening premie 2019: het totaal aantal seizoenwerknemers van 2018.
De premie om toe te treden tot het FGBB bedraagt 6 euro per persoon. Dit is een redelijk bedrag en ook de waarborg voor de zekerheid dat de medische kosten zullen verzekerd zijn. De premie voor 2019 wordt berekend op het totaal aantal seizoenwerknemers dat tewerkgesteld is geweest bij de werkgever in het kalenderjaar 2018. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Dimona-databank. We hebben ervoor gekozen om, voor wat de premie-inning voor 2019 betreft, te kijken naar het aantal seizoenwerknemers van 2018 en daarop de premie van 6 euro te berekenen. Het zijn natuurlijk niet deze seizoenwerknemers die in 2019 verzekerd zullen zijn: de seizoenwerknemers die in 2019 tewerkgesteld worden, moeten gemeld worden aan CM-Limburg (zie hoger). We zijn ervan uitgegaan dat van jaar tot jaar het volume seizoenactiviteit in de bedrijven nagenoeg op hetzelfde niveau blijft en om het eenvoudig te houden, hebben wij de premie berekend in functie van het aantal seizoenwerknemers in het afgelopen jaar.

Wat moet u, als werkgever, concreet doen (3 stappen)?

  • U kan deze formulieren afprinten, invullen, ondertekenen/laten ondertekenen en doorsturen naar: CM Limburg, dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt.
  • Je stuurt het ingevuld toestemmingsformulier tot raadpleging van de DIMONA-databank naar Boerenbond, Fonds gezondheidszorgen Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
  • Na ontvangst zal u van Fonds gezondheidszorgen Boerenbond een brief krijgen met de concrete premieberekening (6 euro per seizoenarbeider op basis van aantal vorige jaar)
  • Inschrijven bij CM is nodig: om van het fonds te kunnen genieten, moet u al uw seizoenwerknemers melden bij CM Limburg. Dit kan via volgende formulieren:
  • Aanvraag voor inschrijving: ondertekening door seizoenarbeider
  • Verklaring van onderwerping: ondertekening door werkgever

Toestemmingsformulier tot raadpleging van de Dimona-databank

Ondergetekende geeft toestemming om zijn gegevens in de Dimona-databank te consulteren ter berekening van de premie tot toetreding tot het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond.
Deze premie die de werkgever jaarlijks moet betalen, wordt berekend op basis van het totaal aantal seizoenwerknemers (zowel Belgen als niet-Belgen) dat hij in dienst had in de loop van het voorgaande jaar
(= dit jaar 2017).


Naam vennootschap: ………………………………………………………………

 

Naam (*): ……………………….......…………...........  Voornaam: ………………............................………………..
(*) Naam = de naam van de werkgever gekend bij de RSZ.

 

Straat: …………………..................................................….........................…………Nummer: ……………………

 

Postcode: ………….............…......... Gemeente: ……...........................………………………………….………….

 

Ondernemingsnummer: …………………………………………………………….....................................................

 

RSZ nummer: …………………………………………………….………………….....................................................

 

Rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart): ……………………..…………….........................................

 

Handtekening: ……………………………………………………………………….....

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar:
Boerenbond, Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven
Je kunt dit formulier ook faxen naar 016 28 66 09 of inscannen en e-mailen naar FGBB@boerenbond.be